Tip Emisyon Belgesi

tip emisyon belgesi almergroup

 

TİP EMİSYON BELGESİ
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 7, 8, 9, 10, 11, 12, ve 13 üncü maddelerinde belirtilen yakma tesislerinin her bir üretim modeli için gerçek ve tüzel kişiler, ürettiği yakma tesisi ile ilgili bu Yönetmelikte belirlenen emisyon sınırlarını, akredite olmuş veya Bakanlığın izin verdiği laboratuvarlarda yaptıracakları deneylerle sağladıklarını belgelendirmeleri halinde Ek-10’da örneği verilen tip emisyon belgesi Bakanlıkça düzenlenerek verilir. Tip emisyon belgesi olmayan yakma tesislerinin üretimi ve satışı yapılamaz ve kullanılamaz.

 

tip emisyon belgesi örnek almergroup

 

İTHAL VE BRİKET KÖMÜR SATIŞ İZİN BELGESİ BAŞVURUSU
Satış İzin Belgeleri; ithal yakıtlarda ithalatçılara, yerli katı yakıtlarda ise
yerli katı yakıt üreticilerine verilir. Satış İzin Belgeleri için istenilen;
-Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair
belge (oda sicil kaydı)

-Çevre ve Orman Bakanlığından alınmış Kontrol Belgesinin fotokopisi,
Analiz Raporunun fotokopisi
(ithal yakıtlar için)

-Yerli katı yakıtın çıkarıldığı ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınan
uygunluk belgesi (yerli katı yakıtlar için)

-İlgili kurum/kuruluştan alınmış çalışma ruhsatı ve işyeri açma ruhsatı

-İmza sirküleri

-Taahhütname (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden temin edilecek)

Reklamlar