İNŞAAT İŞLERİNDE İSG

İNŞAAT-İŞLERİNDE-İSG

İNŞAAT İŞLERİNDE İSG

Yapı işlerinde İSG yönünden önemli konular,
Yapı işleri ve projeler
Sağlık ve güvenlik planı
Yapı alanları için asgari sağlık ve güvenlik koşulları
oKazı işleri
oKalıp işleri
oİskeleler
oYol, tünel, baraj, bina, köprü yapımı
oGemi inşa ve gemi söküm işleri
İlgili mevzuat
Proje Sorumlusu :
İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin hazırlanmasından,
uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu
gerçek veya tüzel kişiyi İfade eder.
Hazırlık Koordinatörü :
Projenin hazırlık aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk
verilen, sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi İfade eder.
Uygulama Koordinatörü :
Projenin uygulanması aşamasında işveren veya proje sorumlus
u tarafından sorumluluk
verilen ve sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya
tüzel kişiyi İfade eder.
İşveren veya proje sorumlusu,
yapı işine başlamadan önce, yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate alarak,
uygulanacak kuralları belirle
yen bir sağlık ve güvenlik planı hazırlayacak veya hazırlanmasını sağlayacaktır. Yapı
alanında iş sağlığı ve güvenliği risklerini içeren çalışmalar yapılmıyorsa koordinatör atanmayabilir.
SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI
İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine ba
şlamadan önce, yapı alanında
yürütülen faaliyetleri dikkate alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir sağlık ve güvenlik planı hazırlayacak
veya hazırlanmasını sağlayacaktır.
BİLDİRİM
İşveren veya proje sorumlusu Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20’den fazla
işçi çalışacaksa İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa, yapı işine başlamadan önce
aşağıda belirtilen bilgileri içeren bildirimi Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür;
1-İşçilerin toprak altında kalma, bataklıkta batma veya yüksekten düşme gibi risklerin fazla olduğu işler.
2-Kimyasal ve biyolojik özelliklerinden dolayısağlık riski oluşturan maddelerle yapılan işler.
3-Denetimli ve gözetimli alanlar belirlenmesini gerektiren iyonlaştırıcı radyasyonla çalışılan işler.
4-Yüksek gerilim hatları yakınındaki işler.
5-Boğulma riski bulunan işler.
6-Kuyu, yeraltı kazıları ve tünel işleri.
7-Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işler.
8-Basınçlı keson içinde yapılan işler.
9-Patlayıcı madde kullanımını gerektiren işler.
10-Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işleri.
BİLDİRİM LEVHASINDA YER ALMASI GEREKEN TANITICI BİLGİLER
1. Bildirim tarihi,
2. İnşaatın tam adresi,
3. Yüklenicilerin ad ve adresi,
4. Proje tipi (Yapılan inşaatın yapı çeşidi yazılacaktır ( köprü, bina, yol gibi) ),
5. Proje sorumlularının adı ve adresi,
6. Proje hazırlık safhasındaki güvenlik ve sağlık koordinatörlerinin adı ve adresi,
7. Proje uygulama safhasındaki güvenlik ve sağlık ko
ordinatörlerinin adı ve adresi,
8. İşin planlanan başlama tarihi,
9. Planlanan çalışma süresi,
10. İnşaat alanında çalışacak tahmin edilen azami işçi sayısı,
11. İnşaat alanında çalışacak müteahhitler ve kendi adına çalışan kişilerin sayısı,
12. Seçil
miş müteahhitler hakkında bilgi.
SAĞLIK VE GÜVENLİK KOORDİNATÖRÜN PROJE AŞAMASINDAKİ GÖREVLERİ
a)Yönetmeliğin
yükümlülüklerinin yerine getirilmesini koordine edeceklerdir.(tahmini süreyi belirleme)
b)Yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir sağlık ve güvenlik planı hazırlayacak,
Yapı alanında iş sağlığı ve güvenliği riskleri ile ilgili özel önlemler planda yer alacaktır.
c)Yapı üzerinde yapılacak işler sırasında dikkate alınacak sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren dosya hazırlar.
d)İşlerin planlanması için teknik ve organizasyona yönelik kararlar alınmasında;
e) İşverenlerin gerekli önlemleri uygulamasını, işçilerin korunmasını, işverenin yükümlülüklerinin istikrarlı bir şekilde uygulanmasını, sağlık ve güvenlik planının uygulanmasını koordine etmek,
f) Yapılan işteki ilerlemeleri dikkate alarak sağlık ve güvenlik planında ve dosyada düzenlemeleri yapar,
g )Aynı yapı alanında, işverenler arasında organizasyonu sağlayacak, iş kazaları ve meslek hastalıklarından işçileri korumak üzere işverenlerce yapılan çalışmaları koordine edecek, çalışmalarda yer almasını sağlayacak
h) Yapı işyerinde güvenli çalışılmasını sağlamak üzere gerekli kontrollerin yapılmasını koordine edecektir.
i) İzin verilen kişilerden başkasının yapı alanına girmesini önlemek,
İŞVERENLERİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a)Yapı alanının düzenli tutulması ve yeterli temizlikte olması,
b)Yapı alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın nasıl sağlanacağının ve ekipman, hareket ve
geçişler için alan veya yolların belirlenmesi,
c)Malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesi,
d)Tesis ve ekipmanın kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım ve kontrollerinin yapılması,
e)Çeşitli malzemeler ve öz ellikle tehlikeli malzeme ve maddeler için uygun depolama alanları ayrılması ve bu
alanların sınırlarının belirlenmesi,
f)Tehlikeli malzemelerin kullanılma ve uzaklaştırılma koşullarının düzenlenmesi,
g)Atık ve artıkların depolanması, atılması veya uzaklaştırılması,
h)Çeşitli işler için öngörülen sürelerin yapı alanındaki işin durumuna göre yeniden belirlenmesi,
i)İşverenler ve kendi adına çalışanlar arasında işbirliği,
j)Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile etkileşimin dikkate
alınması, sağlanacaktır.
Yapı alanında uygun sağlık ve güvenlik şartlarının devamının sağlanması için, işveren;
1)Yapı alanları için asgari sağlık ve güvenlik koşullarını dikkate alarak uygun önlemleri alacaktır.
2)Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda
koordinatörlerin uyarı ve talimatlarını dikkate alacaktır.
Reklamlar