YANGIN

FİRE
YANGIN
Yanmanın temel kavramları ve yangın kimyasına genel bakış
Yangından korunma
Yangınların sınıflandırılması ve söndürme ilkeleri
Yangın risk değerlendirmesi
Yangın sırasında güvenlik
Kapalı alanlarda modern yangın algılama ve alarm sistemleri ve özellikleri
Yangın söndürme cihazları ve sistemleri
Yangın müdahale ve kurtarma ekibi
Yangın ve çevre ilişkisi İlgili mevzuat
Yangın (Fire):
Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin kontrol dışı yanma olayıdır. Yavaş Oksidasyon (Oksidasyon, Oksitlenme):
Örneğin, demirin ve bakırın oksitlenmesi, canlıların hücre solunum olayları birer yavaş oksidasyondur. Yanma tarifinin içine girmez. Ama yavaş oksidasyon zamanla hızlı oksidasyona dönüşebilir.
Örneğin, bezir yağına bulaştırılmış bir bez parçası, normal şartlar altında kolaylıkla oksitlenecek ve bu oksitlenme sırasında açığa çıkan ısı ile sıcaklığı tutuşma derecesine kadar zamanla yükselerek kendiliğinden alevlenme meydana gelecektir.
YANMA NEDİR
Yanıcı maddenin, ısı ve oksijenle belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan zincirleme, kimyasal bir reaksiyon
YANICI MADDE:
Isı karşısında yanıcı buhar veya gaz yada sıvı çıkart abilen kolaylıkla korlaşabilenmaddeler
YANGININ KAYNAKLARI
1.Açık Alevler
2.Elektrik
3.Aşırı Isı
4.Kızgın Yüzeyler
5.Kendi Kendine Tutuşma
6.Kıvılcım:
7.Statik Elektrik :
8.Sürtünme
9.Doğal Isı Kaynakları
Yangının Nedenleri
1.Korunma Önlemlerinin Alınmaması
2.Bilgisizlik
3.İhmal
4.Kazalar
5.Sıçrama
6.Sabotaj
7.Doğa olayları
Yanıcı Maddeler
Yanıcı maddelerin çoğunun birleşiminde Karbon, Hidrojen, Kükürt, Fosfor vardır.
YANGININ SAFHALARI
1.Başlangıç Safhası:
Yangının başlangıç safhasında ısı unsurunun yetersizliğinden dolayı yarım yanma oluyor
bu nedenle bol duman çıkıyor.
2.Denge (Yayılma Safhası):
Denge safhasında yanmanın unsurları yeterli olup ideale yakın yanma
gözleniyor. Genelde tam yanmanın söz
konusu olduğu bu aşamada duman azdı
r, sıcaklık hızla yükselmekte.
3.Sıcak Tütme (Korlaşma) Safhası:
Kapalı hacimde yangının oksijeni tüketmesi ile oluşur. Yangının son
safhası olan sıcak tütme safhasında oksijen unsurunun yetersizliğinden dolayı yoğun duman
vardır.
ISI TRANSFERİ
Eksotermik bir kimyasal reaksiyon olan yangın, sürekli ısı üretmekte ve zincirleme şekilde
bitişikteki maddeleri tutuşma sıcaklığına ulaştırarak büyümekte ve yayılmaktadır. Bu herkes tarafından
kolayca anlaşılmaktadır. Bitişik olmayan maddelerin tutuşma sıcaklığında yanmaya başlaması söz konusudur
Isı transfer çeşitleri şunlardır;
1.İletimle Isı Transferi (Conduction)
Mesela kötü bir iletken olan “beton duvar” yangın odasındaki ısıyı diğer odaya iletir. İtfaiyeci henüz hiçbir yanma bel
irtisi olmayan duvara su sıkarak soğutma yapar.
2. Taşınımla Isı Transferi (Convection)
Arada gaz yada sıvı akışkan vardır.Yangın ürünü olan kızgın duman, baca etkisi ile yükselerek üst katlara ısı aktarmakta ve yangını taşımaktadır. Akışkan tahliyesi gerekir
3.Işınımla Isı Transferi (Radiation) Işınım okları dik olarak ulaşırsa (ekvator gibi) etkili olmakta, yatay ulaşırsa (kutuplar gibi) e
tkisiz olmaktadır. Beyaz renkler ışınımı yansıtmakta, koyu renkler emmekte.
.
Reklamlar