İşyeri Hekiminin Yetkileri

şablon
-İşyeri hekimlerinin yetkileri
a) Bağımsız çalışma ilkesi uyarınca bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirirk
en, işveren tarafından hiçbir şekilde engellenemez, görevini yapmaktan alıkonulamaz,
b) Çalışmalarını tam bir mesleki bağımsızlık içinde ve tıbbi deontoloji kurallarına uygun biçimde yürütür,
c) İşyerinde çalışanların hayatı ile ilgili yakın tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde, işin geçici olarak
durdurulması için derhal üst yönetimi bilgilendirir,
ç) Sağlık durumu bakımından yaptığı işle uyumsuz olduğu belirlenen işçilerin, işyerinde uygun bir işte
görevlendirilmesini tavsiye eder,
d) Üretim teknolojilerinin planlanmasında iş sağlığı ile ilgili tavsiyelerde bulunur,
e) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerle iş sağlığı konusunda inceleme, araştırma yapar, çalışanlarla görüşür
f) Gerektiğinde konu ile ilgili kurum veya kuruluşlar ile işbirliği yapar.
MADDE 34-
İşyeri hekimlerinin yükümlülükleri
(1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar
aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek
sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli
tutmakla yükümlüdürler.
Reklamlar