Psikososyal Risk Etmenleri

şablon
İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk etmenleri:
•Çalışma ortamı
•Çalışma süresi
•Ücret
•Yönetsel ve çalışanlarla ilgili faktörler,Sendikalaşma
•Kreş, gündüz bakımevi vb.
•Genç çalışanlar
•Tacizler
•Stress
•Ayrımcılık, baskı ve taciz
•Gebe ve emziren çalışanlar
•Psikososyal risk etmenlerine maruziyetin yüksek olduğu iş kolları, İlgili mevzuat İş (Work);
Amacı insan ihtiyaçlarını gidermek olan mal ve hizmetlerin üretiminde,zihinsel ve fiziksel çaba harcanmasını gerektiren bazı görevlerin yapılması…Hem üretim hem de bölüşüm için gerekli kurumlardan oluşan ekonomik sistemin temeli…
İŞ; yaşamdaki önemli bir YAPISAL UNSURdur
•Para
•Etkinlik düzeyi;
İş hem kazancın elde dildiği hem de sahi
p olunan beceri ve kapasitelerin test edildiği bir
mekandır. Bireyin enerjisini çeken yapılaşmış bir ortamdır
•Değişiklik;
Ev yaşantısı ve ortamından farklı etkinlikler içerir
•Zamansal yapı;
Düzenli bir işte, yaşam genel olarak işin şartlarına ve ritmine
göre belirlenir ve günlük
faaliyetlere yön verir.
•Toplumsal ilişki;
İş, insanlarla ilişki ve faaliyetler anlamında önemli bir fırsat sağlar
•Kişisel kimlik;
İş toplumsal bir kimlik yaratır ve özgüveni geliştirir. Ayrıca, kültürel gelenekte insanın
kendini yerleştirdiği kolektif bir kimliğin devamlılığını sağlar
• Sağlığın bileşeni olma;
Çalışma yaşamının ve yapılan işin sağlık üzerine etkileri tıbbın ve çeşitli tıp
disiplinlerinin uğraş alanıdır
•İş/çalışma yaşamı dinamik süreçleri;
Zamanla çalışan nüfusun özelliklerinin, çalışma biçim ve tekniklerinin değişimi olmakta ve bu durum kişilerin yaşamlarında ve toplumsal yapı ile yeni düzenlemeler gerektirmektedir.
İŞ STRESİ ;
İşin insan sağlığına psikolojik açıdan yaptığı en büyük etki
•Fiziksel,
•Kimyasal,
•Sosyal,
•Kültürel ajanların bireyin davranışlarında olumsuzluğa neden olan durum
Distress ise, kişinin hoşa gitmeyen durumlar karşısında duyduğu sübjektif rahatsızlık hissidir.
Eğer kişide bir etmen distress yaratıyorsa, o etmenin o işi için stres faktörü olduğ
undan söz edilebilir
ABD resmi rakamlarına göre en stresli iş kolları;
•Öğretmenlik (Lise ),
•Polislik,
•Maden işçiliği,
•Hava trafik kontrolörlüğü,
•Hekimlik
•İşin her yönü strese yol açabilir.
•Fiziksel risk etmenleri;
Sıcak, gürültü, ışık insanlarda strese ne
den olabilir.
•İşin organizasyonuna;
çok az sorumluluk, çok fazla ya da az iş, aşırı veya az denetim
•İş stresi bireyden bireye farklılıklar gösterebilir.Ağır veya uzun süreli stres;
•Unutkanlık
•Öfke ve gerginlik
•Psikosomatik hastalık
•Performans düşüklüğü
•Örgütten geri çekilme
•Duyarsızlaşma
•Yabancılaşma gibi durumlara neden olabilmektedir
Reklamlar