İŞ HİJYENİ

şablon

İş hijyeni ve hijyenisti
o İlgili mevzuat
Endüstri Hijyeni;
işyerinde oluşan hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik halini boza
n işçiler ve toplumdaki
bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratan çevresel etkenler (ortam koşullarını) ve
stresleri gözlemleyen (tanıyan), değerlendiren ve kontrol altına alan teknik ve sosyal disiplin
İŞ HİJYENİNİN PRENSİPLERİ
Tahmin edebilme,
Tanıyabilme,
Değerlendirebilme,
Riskleri denetleyebilme.
İş Sağlığı, İş Güvenliği ve İş Hijyeninde hiyerarşi;
Mühendislik / Teknik Kontroller
Çalışma Ortamı Kontrolleri
İdari / Yönetsel Kontroller
Kişisel Koruyucu Donanımlar

Tahmin edebilme

ve tanıma’dan sonra bir iş hijyenisti iyi bir değerlendirme için gerekli ölçümleri yapabilmeli, Ölçümlerden sonra ise iş sağlığı ve güvenliği ekibinin diğer elemanlarının danışmanlığında riskleri tolere etmeli, limitler içine alabilmek için tavsiyelerde bulunmalı ve denetim önlemlerinin alınmasınısağlamalıdır.
İş Hijyeni tanımı
“meslek hastalıklarına, neden olan veya işçinin sağlığını iş görmezlik yapacak ve zaman kaybına neden olacak derecede bozan veya işçinin tam kapasite ile çalışmasını engelleyen koşullardır”,
“İş Hijyeni, işyerlerinde görülen ve endüstri toplumunda hastalığa, sağlığın bozulmasına ve huzursuzluğa neden
olan çevresel faktörleri, stresleri saptayan, değerlendiren ve onları kontrol eden bilim ve sanattır”.

Hijyenist ;

iş hijyeninin uygulayıcısı olan genel olarak işçinin sağlığı ile çevre koşullarını göz önünde bulundurarak ilgilenir ve görevleri şöyle özetlenebilir.
1.İşyeri ile ilgili iş hijyeni programını hazırlamak ve yürütmek.
2.Çalışma çevresini inceleyerek: İşyerinde yapılan işi, işlemleri, kullanılan maddeleri ve üretim ürünlerini
tanımak.
3.İşyerinde çalışan işçinin ve çevre halkının çevresel zararlı etkenlere maruziyet derecesini belirlemek.
4.İşçilerden alınacak biyolojik sıvı ve dokuları değerlendirmede iş hekimine yardımcı olmak, .
5.Zararlı etkenlerin işçinin bünyesinde fizyolojik ve metabolik değişiklikleri klinik belirtiler meydana
çıkmadan önce saptamak için biyokimyasal testler uygulamak.
6.Saptanan durum göz önünde bulundurularak alınacak koruyucu önlemleri planlamak ve uygulamaya
koymak.
7.Korunma önlemi olarak gerekiyorsa tüzük, yönetmelik ve stan
dartlar hazırlamak.
8.İşçiye zararlı etkenlerden kendini nasıl koruyacağını öğretmek amacı ile sağlık eğitimi programı hazırlamak,
9.İş Hijyeni ile ilgili araştırma yapmak.
1)İş Hijyenisti kimya mühendisi, kimyager veya fizik mühendisidir.
2) İş hijyeni ile ilgili kayıt ve raporlar düzenli olarak tanzim edilmeli.
Hijyenist çalışma çevresini kontrol etmek ve yapacağı çalışmalarda kıyaslama olanağı bulabilmek için önceden
hazırlanmış kayıt ve raporlardan faydalanır. Kayıt ve raporlara geçen bulgular çoğu kez hukuki sorunların
çözümlenmesinde de kullanılır. Kayıt ve raporlar genel olarak iki gurupta toplanabilirler.

a)Kişi ve guruplar ile ilgili;
Bu bilgiler işçilere ait biyolojik ye sıvı materyalin laboratuar muayeneleri sonunda elde edilirler. İşçinin geçirdiği kazalarda kalıcı fiziksel özürler söz konusu olursa tedaviler de kayda geçer
b)Çevre ile ilgili,
Bu kayıtlar hijyenistin çalışma ortamından değerlendirilmek üzere aldığı kimyasal madde örneklerinin ve fiziksel etken değerlerinin seviyelerini içerir. Çalışma çevresinde bulunması beklenen zehirli madde seviyesinin zamana bağlı olarak değişmesi kaydedilir, grafiklerle gösterilir. Benzeri kayıtlar fizik çevre faktörleri (ısı, nem, hava hızı, gürültü, radyasyon) için de düzenlenir.
■Kayıtlardaki bulgulardan en yüksek ve en düşük seviyeler tayin edilerek skala saptanır.
■Çeşitli değişkenler arasında korelasyon aranır.
■Kayıt ve rapor sonuçları epidemiyolojik ve laboratuar yöntemleri ile doğrulanır.
3. Hijyenist çevresel faktörler ile ilgili standartları kendi işyerinde uygulamalıdır.
Çevresel zararlı faktörler kimyasal, fiziksel ve biyolojik yapıda olabilirler.

Hijyen
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Yönetmeliğin 7. maddesinde “özellikle işyeri
tabanı, duvarlar ve diğer yüzeyler düzenli olarak temizlenecek ve hijyen şartları sağlanacaktır” denilmektedir.
Aynı yönetmeliğin 12. maddesinin ana başlığı”hijyen ve kişisel korunma”; Eğitim başlıklı 13. maddesinde de
“hijyen kuralları” konusunda çalışanlara eğitim verilmesi istenmekte;
Sağlık Gözetimi ile ilgili 16. maddesinde ise;
İşyerinde kişisel ve mesleki hijyenönlemlerinin derhal alınabilmesi mümkün olacak şekilde gerekli düzenleme yapılacaktır denilmektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinde ise “İşveren tarafından, iş sağlığı ve
güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine”endüstriyel hijyenin temel ilkeleri”konularında eğitim verilmesi sağlanır”
Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılan uygulamalar ve alınan temizlik önlemlere hijyen denir
İyi bir hijyen uygulaması için, şunları hatırdan çıkarmayın:
■Temiz, içilebilir su için, Soyunma odasında, tuvaletlerde, tehlikeli maddelerin kullanıldığı yerlerde yemeyin
■Ellerinizi ve vücudunuzun kimyasal maddelere maruz kalan bölümlerini düzenli olarak yıkayın ve günlük duş yapın
■Dişlerinizi ve ağzınızı her gün temizleyin ve düzenli (periyodik) olarak dişlerinizi (dişçiye) kontrol ettirin
■Uygun iş elbisesi ve iş (güvenliği) ayakkabısı giyin
■İş elbisenizi ve iş dışında giydiğiniz elbiseleri karıştırmayın
■İş elbiselerini, havluları vb., özellikle zehirli ve/veya zararlı maddelerle kirlenmişse temizlettirin,
■Koruyucu maskeleri, gözlükleri, eldivenleri, kulak koruyucularını, vb., uygun şekilde kullanın
■Düzenli eksersizlerle fiziksel sağlığınızı koruyun.
Tehlikeli tozlarla çalışanlar,
işten sonra duş almalı ve saçlarını da yıkamalıdır. Kirli iş elbiseleri düzenli olarak değiştirilmelidir (temizletilmelidir). İş’te ve iş dışında farklı elbiseler giyilmelidir.
Tuvaletler, lavabolar, duşlar vb. düzenliolarak temizlenmelidir.
Bunların temiz bulundurulması elbette tüm çalışanların işbirliği, dikkat ve özenli kullanmasını gerektirir.
Grip ve bağırsak şikayetleri bir işçiden diğerine hızla yayılabilir. Grip olanlar, kuvvetli (akut) bağırsak şikayetleri ol
anlar veya bulaşıcı bir rahatsızlığı olanlar derhal işyeri hekimine durumu bildirmelidir.
I. Sağlığı tehdit eden tehlikelerin sınıflandırılması
A) Kimyasal Tehlikeler ;
Bunlar, zehirli veya tahriş edici maddeler olup doğrudan doğruya vücuda girerler. Gazlar, buharlar, sıvılar, katılar, tozlar veya bunların karışımları vb. gibi.
B) Biyolojik Tehlikeler ;
Bunlar, bakteriler, virüsler, mantarlar, küfler ve protista (bir hücreliler) gibi mikrobiyolojik olanlar ve böcekler, parazitler (asalaklar), bitkiler; ve hayvanlar gibi makrobiyolojik tehlikeler.
C-Fiziksel Tehlikelerin (Çevresel Koşulların ) Meydana Getirdiği Tehlikeler ;
Bunlar aşırı gürültü, titreşim (sarsıntı), ışın saçan enerji, olağan dışı sıcaklık değişimlerine (termal konfor koşullarına) maruz
kalma durumları.
D-Ergonomik Tehlikeler
-Fiziksel Stresörler (tekrarlanan hareketler, ağır kaldırma, uygunsuz veya statik (değişmeyen) duruş,
yorgunluk).
-Psikolojik stresörler (monotonluk, aşır iş yükü gibi).
II. Vücuda Giriş Yolları
A) Solunum Yolu İle :
1-Gazlar:
Mesleki zehirlenmelerin, çoğu solunum yolu ile alınan havanın içinde bulunan klor, karbon
monoksit, hidrojen sülfür, amonyak, azot dioksit, fosgen, brom , ozon gibi gazlarıdır.
2-Buharlar:
Normal
sıcaklıkta ve atmosfer basıncında buharlaşabilen , gaz, sıvı veya katı maddelerin havada bulunan buharlarıdır . Örneğin: Benzol, alkol, toluen vb.
3-Sisler (mistler):
Bunlar, çok ince sıvı damlacıklarının havada dağılması sonucu meydana gelirler, elektro metal kaplama tanklarında ve tabanca ile boya yapılması durumlarında olduğu gibi
4-Tozlar:
Bunların, çok ince katı madde parçacıklarının havada dağılması ile meydana gelirler. Partikül
büyüklüğüne göre solunabilir, Özellikle 0,1 ila 5 mikron arasındaki tozlar son derece tehlikelidir.
a) Tahriş Edici Tozlar:
Bir çok toz, başlıca şikayet konusudur. Çünkü bunlar deriyi tahriş ederler.
Örneğin: Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, kireç tozları vb. gibi. Hububat, şeker ve un tozları
b)Zehirli Tozlar:
Akciğerlerden, deriden veya sindirim yollarından kan dolaşımına girerek tahrişe veya zehirlenmelere neden olurlar.
Kurşun, arsenik, civa, kadmiyum, fosfor ve birçok kimyasal madde tozları.
Reklamlar