İş Hukuku

İŞ-HUKUKU

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF
//

işçi, işveren, alt işveren, işveren vekili kavramlar
*İşverenin hak ve yükümlülükleri
*İşverenin sorumluluğu
*İşverenlerin sorumluluğunun hukuki dayanağı
oİşverenlerin sorumluluğunun kapsamı ve bu sorumlulukta kusurun rolü
oİşverenler tarafından ödenecek tazminatlar
oMaddi-manevi tazminat
oDestekten yoksun kalma tazminatı
oRücu tazminatı
oİşverenin idari sorumluluğu
oİşverenin cezai sorumluluğu
*Çalışma sürelerine ilişkin hükümler
*İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ceza yaptırımları
*İşveren vekilinin sorumluluğu
*İşçilerin hak ve yükümlülükleri
*İş güvenliği uzmanlarının hak ve yükümlülükleri
*İş güvencesine ilişkin genel esaslar
*Sendikaların sorumluluğu
oEğitim sorumluluğu
oİSG konularında toplu iş sözleşmelerinden yararlanılması
*İş kazası ve meslek hastalıklarının hukuki yapısı
*Bireysel iş hukuku açısından iş kazası ve meslek hastalığı
oNedensellik bağı
oMeslek hastalıkları mevzuatı (5510 sayılı Kanun, Tespit İşlemleri Yönetmeliği, Yüksek Sağlık Kurulu Yönetmeliği)
Sonuçlanmış yargı kararları
İş Hukuku;
İnsanoğlu yaşamını sürdürebilmesi için, bağımlı ya da bağımsız çalışmak zorundadır. Bağımlı çalışan grubu,işçileri esas alan ve onların işverenle olan münasebetlerini düzenleyen hukuk dalınaiş hukuku denir
1.‘Bireysel’
2.‘Toplu İş Hukuku’ İdare Hukuku ;Bağımlı çalışangruba memurlar giriyor.
İş Hukuku’nun temel amacı ;
Konum itibariyle güçlü olan işverene karşı ‘işçinin korunması’ , işçi ile işveren
arasındaki sözleşmenin nitelik ve unsurlarını, çalışma koşullarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini, çalışma sürelerini; ücretli, tatil ve yıllık izinleri, iş akdinin feshi, iş sağlığı ve güvenliği kurulu (İSG) ′nun hizmetlerinden işçinin yararlanması, sendikalar, grev ve lokavt hakkı, toplu iş sözleşmesi, uyuşmazlıklar vb. konuları içerir.
İşçi ,iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi olarak tanımlanmıştır.İşveren;‘İş sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara ‘işveren’ denir.İşveren vekili;
İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselerdir.

1-İŞVERENİN HAKLARI, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI
İşveren, iş sözleşmesinde konu edilen işin işçi tarafından görülmesini isteme,talimat verme hakkına sahiptir.
İşverenin Yükümlülükleri;
1.Ücret Ödeme,
2.İşçiyi Koruma,
3.Eşit İşlem Yapma,
4.İşe Uygun İşçi Çalıştırma,
5.İşçiye Gerekli Alet, Taşıt, Edevat Sağlama,
6.İşçinin Buluşunun Karşılığını Ödeme ve Diğer Yükümlülükler.

İşverenin Sorumlulukları
1. Hukuki Mali Sorumluluk
2. Cezai Sorumluluk
3. Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırma Sorumluluğu
4. İGS Konusunda Sorumluluk
5. İdari Sorumluluk

İşverenin Hukuksal Sorumluluğu ve Açılabilecek Davalar
Tüm kurallar, kusurluluk derecelerine bakılarak mahkemece belirlenir. Kusura dayalı olarak işverenin sorumlu tutulabilmesinin koşulları tam olmayınca, işveren veya vekili, hukuksal yönden tazminata istenemez.
*Hukuka Aykırı Fiil,
*Fiilin Doğurduğu Zarar,
*Kusur,
*Fiil ile Zarar Arasındaki İlliyet Bağı (sebep-sonuç ilişkisi)’dır.İşverene Karşı Açılacak Davalar Yaralanmasıhalinde işçiye geçici veya sürekli iş göremezlik ödeneği bağlanır. Ölmesi durumunda ise yakınlarına kanunda belirtilen şartlarda belli bir gelir sağlanabilir. Kuşkusuz bu arada, tabi olduğu sosyal güvenlik kurumu tarafından iş görene öncelikle yapılan yardım ve ödenekler, bilahare kusurlu bulunan işverene veya üçüncü
kişilere rücu edilebilir. Mali sorumluluğun esası, zarar gören işçinin bütün zararlarını karşılamaya yöneliktir.
*Maddi Tazminat Davası
Maddi tazminat davası kişilerin yada kuruluşların uğradıkları zararların tazminine yönelik olup, işçinin çalışma sırasında bedensel bir zarara uğraması veya mesleki hastalık nedeniyle yitirdiği çalışma gücünün telafisi bağlamında, bunda kusuru olan işverene veya üçüncü kişiye karşı açtığı davadır.
Adına ‘İş Görmezlik Tazminatı’ da denilen ve işçinin kaza ve meslek hastalığı nedeniyle uğramış olduğu gelir kaybı ve yıpranmanın karşılığı, işveren tarafından ödenmesi gereken bir tazminattır. Bu davayı yalnız iş kazasına uğrayan işçi açabilir, yakınları açamaz.İş göremezlik tazminatının saptanmasında iş kazası geçiren işçinin;
*Aldığı Ücret,
*Yaşı,
*Maluliyet Oranı önemli rol oynar.
Sürekli ve tam iş göremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, yıllık kazancının %70’ine eşittir. Şayet sigortalı,bir
başkasının sürekli bakımına muhtaç ise bu yıllık gelir %50 nispetinde artırılır (SSKm.20).
*Manevi Tazminat Davası
İş kazası yada mesleki hastalık veya ölüm nedeniyle işgörenin (ölümü halinde yakınlarının) bu durumdan üzüntü duymaları, beden ve ruh bütünlüklerinin zedelenmesini gidermeye yönelik açılacak dava, Manevi Tazminat davası’dır. Doğaldır ki bu davanın ikame edilip kazanılabilmesi bakımından işverende kusurun ya da ortak kusurun(müterafik kusur) bulunması gerekir. Manevi tazminat davasının bölünmezliği esas olup,ancak kazazedenin açabileceği bir davadır. Kazazede davayı açtıktan sonra ölmüşse, dava sonucu müteveffanın yakınlarına geçer. İş görenin ölümü durumunda ailesine yapılacak adalete uygun manevi tazminatı takdir edecek olan, bağımsız ve teminat altındaki yargıdır(BKm.47).
*Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, iş kazası ya da mesleki hastalık sonucunda işçinin ölmesi halinde, bu işçinin desteğinden yoksun kalan kimselerin talep ettikleri ödemeye ilişkin açtıkları davadır, Sigortalının ölümü durumunda sağ kalan eşine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü bulunduğu ebeveynine
gerekli koşulları taşımaları durumunda kanunen öngörülen miktarlarda yıllık gelir bağlanır(SSKm 23 ve 24).
*Sosyal Güvenlik Kurumunca Açılan Rücu Davası
Sosyal güvenlik kurumu, işçinin iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle uğradığı maddi kayıpları öncelikle karşılar. Daha sonra yapmış olduğu masrafları, kusurlu olan işveren,üçüncü şahıs veya işgörene karşı rücuan tazmin edilmek üzere dava açar(SSKm.10, 26). olayda ölen sigortalı üçüncü şahsın hak sahiplerine rücu edemez İşverenin Cezai Sorumluluğu İşveren, işyerinde çalıştırdığı işçileri koruma ve gözetme yükümlülüğünde olup, onların sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak, bununla ilgili koşulları ve araçları noksansız sunmak yükümü altındadır(BKm.332,İK.77).Aksi halde özel hukuk yönünden olduğu gibi kamu hukuku açısından da birtakım idari ve cezai yaptırımlarla karşılaşır. Cezai Sorumluluk, kusurlu bir davranışla mevcut düzeni bozmadır ve bu kasta veya kusura dayalı bir fiil sonucu meydana gelmektedir.
İş Kazası Sayılan Hal ve Oluşumlar;
*Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
*İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
*İşçinin işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi sonucu asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda
*Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
*Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu götürülüp getirme sırasından ibarettir.

Reklamlar