KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMALARDA İSG

ALMER-İSG
Kapalı ve dar alanlardaki çalışmalardan kaynaklanan İSG riskleri,
oHavalandırma
oPatlama ve yangın
oAydınlatma
oÇalışma sistemi (ön izin, ölçüm, gözetleme)
oKullanılacak iş ekipmanları
*İlgili mevzuat
*Kapalı alan ,Sürekli çalışma yeri olarak tasarlanmamış;
Giriş
–Çıkış yolları sınırlı, Tamamen veya kısmen kapalı, Sınırlı bir hacme sahip İçinde rahat hareket edilemeyen Doğal bir hava akımı olmayan İçerisinde sınırlı miktarda hava olan alanlardır. Çalışanların içine girmesi için yeterli boyut ve şekilde olmayan, sınırlı giriş ve çıkış araçlarına ve imkanlarına sahip olan, çalışanın girmesine ve verilen görevi yapmasına imkan verecek kadar geniş, ancak çalışanların sürekli kalmalarına uygun şekilde tasarlanmamış yerlerdir
Kapalı Ortamlar
•Depolama tankları
-Tankerler
-Kazanlar
-Basınçlı kaplar
-Silolar ve diğer kompartımanlı tanklar
•Derin çukur ve oyuk gibi üzeri açık boşluklar
-Boru Hatları
-Kanalizasyon tesisleri
-Kuyular
•Kanallar ve benzeri yapılar
-Küçük bir ambar vasıtasıyla girilen gemi bordası boşlukları
•Kargo tankları
-Petrol tankları
-Atık tankları
-Faydasız ve terk edilmiş boşluklar
Kapalı mekan içinde kalma sonucu oluşan tehlikeler
•Oksijen eksikliği
-Oksijen fazlalığı
-Parlayıcı gaz ve buharlar
-Patlayıcı gaz ve tozlar
•Zehirli ve zararlı maddeler
-Elektrik tehlikesi
-Fiziksel tehlikeler
-Ölüm
-Yanıklar
•Nefes alamama
-Bilinç kaybı
-Boğulma
-Stres / yorgunluk
-Fiziksel yaralanma
-Hastalık
Tehlike Nasıl Oluşur?
•Bazı kapalı alanlar doğal olarak tehlikelidir. Örneğin;
–Menhol ve çukurlardaki kanalizasyon hatlarından gaz açığa çıkması,
–Eski atıklarının ve gaz boru tesisatlarının bulunduğu kirli bir toprakta açılan hendekler ve
çukurların içine gaz sızıntısı,
–Tankların veya kanalların içinde oksijen tüketimine neden olan pas bulunması,
–Kapalı alanda aniden dolan sıvılar ve çamurlar veya açığa çıkan gazlar,
–Toprak ve hava arasında meydana gelen ve oksijenin tükenmesine neden olan, kimyasal reaksiyonlar veya kireç tabakası üzerinde bulunan zemin suyunun karbondioksit üretmesi neticesi tehlikeli olabilir.
–Bazı yerlerde, işin yapıldığı yerin buharlanması da tehlike yaratabilir.
–Eksoz gazları zehirli olabileceğinden petrol veya diesel motorları kullanılmamalıdır.
–Boya, yapıştırıcılar vb. de tehlikeli buharlar oluşturabilir.
Kapalı Ortamdaki Kirli Hava
–Kirli Hava; Pis Hava
-Zehirli Hava
-Patlayıcı Hava
-Tozlu Hava
•% 20’den daha az oksijen bulunan ortama yani yetersiz oksijen bulunan kapalı hacimli yere denir.
•Bu tip hava karışımıbulunan yerlerde çalışanda kısa zaman içinde yorgunluk belirtileri görülür.
Zehirli Hava
•İnsan hayatını tehlikeye düşüren zararlı ve zehirli gazlardan oluşan havadır.
•Bu şekildeki hava, insan organizmasına kimyasal etkisi nedeniyle zararlı olur ve hatta ölümle sonuçlanır.
•Zehirli havada boğucu gazlar bulunmaktadır.
Boğucu Gazlar
-Basit boğucu gazlar :
Karbondioksit (CO2), Metan (CH4), Etan (C2H6), Propan (C3H8), Bütan (C4H10),Hidrojen (H2), Azot (N2)-Kimyasal boğucu gazlar :
Karbonmonoksit (CO), Hidrojen sülfür (H2S), Hidrojen siyanür (HCN), vb. dir.
Kapalı alanlardaki tehlikeler
*Oksijen yetersizliği
*Elektrik
*Mekanik tehlikeler
*Tehlikeli
-Zararlı seviyede
Gaz
-Toz
-Buhar
-Duman
*Patlama yaratacak oranlarda oksijen
Karbondioksit;
Atmosfer havasında, hacim bakımından % 0.3
-0.4 oranında bulunur. Bu miktar, nefesalma fonksiyonunu uyarıcı etki yapar.
MAK değeri5000ppmdir.
Özgül ağırlığı, 1.977 kg/m3’dür
Metan gazı, bataklık gazı da denilen bir gazdır. Havadan hafif, renksiz, kokusuz ve parlayıcı bir gazdır.
Havada, % 4
-15 oranlarında bulunduğunda patlayıcıdır. metanın % 4
-15 arasında tehlikeli olduğu kabul edilir ve bu oranda metan bulunan havaya madencilikte grizu adı verilir. % 4
metan konsantrasyonunun altında patlama olmaz ve grizu bulunduğu yerde yanar. Metan, etan, asetilen, hidrojen, azot, argon, neon, karbondioksit gibi gazlar havadaki oksijen oranını düşürerek asfiksi (oksijensiz kalma) oluştururlar.
LPG(sıvılaştırılmış petrol gazı);
hacimce % 30 Propan (C3H8) ve % 70 Bütan(C4H10) içerir. LPG havadan daha yoğundur LPG yüksek derecede yanıcı bir
maddedir ve atmosferik koşullara maruz kaldığında hızla patlayıcı hava
–hidrokarbon karışımı oluşturur. karbonmonoksit ( co );
Özgül ağırlığı 1.255 kg/m3 olup, havanınkine çok yakındır. Hava ile % 13
-75oranlarındaki karışımı patlayıcı özelliğe sahip olup, en tehlikeli patlama konsantrasyonu % 30 civarındadır.
Hemoglobinle karboksi hemoglobin (HbCO) yapar. Böylece kanın dokulara oksijen taşıma kapasitesini bloke eder.
MAK değeri: 500 ppm
Hidrojen Sülfür (H2S);
Yanıcı bir gaz olup hava içerisinde %6 oranında patlayıcı özelliğe sahiptir; zehirleyici bir gazdır. Havadan ağır olup ortamda taban kısımlarında bulunur. MAK değeri 10ppm veya15mg/m3 tür. Zehirlenme halinde; suni solunum yaptırmalı, %5 CO2 içeren oksijen (Karbojen) verilmeli, gözler iyice yıkanmalıdır. Akut olaylarda amilnitrit (kapsül) koklatılması veya %3 lük sodyum nitrit enjektesi yararlıdır.
Kükürt Dioksit (SO2) ;
Kükürt ve bileşiklerinin yakılması, bu keskin ve tahriş edici gazın ortama verilmesine neden olur. Bu gaza maruz kalınması sıklıkla yükleme/doldurma ve boşaltma işlemlerinde veya hatlardaki kopma ile kaçaklar ve gemilerdeki ilaçlamalar nedeniyle olmaktadır.
Amonyak (NH3) ;
Bu kuvvetli tahriş edici gaz bronşlarda spazm ile ani ölüme yol açar. Düşük konsantrasyonlar çok fazla tahriş yaratmadan solunum sistemini hızla katederek amonyak etkisi göstermeden metabolizmaya karışır. Eğer ev işleri sırasında bu sıvıyı içe
ren üründen bir nefeslik bir denemede bulunmuşsanız, Tank veya benzeri şekilde depolanan amonyak açık aleve tutulduğunda patlayabilir.
Patlayıcı Hava ;
Yanıcı gazları bileşiminde bulunduran ve ısı, kıvılcım veya sürtünme nedeniyle patlayan havadır. Bu gazlar, özellikle metan, etan, propan, bütan gibi hidrokarbonlar ve hidrojen gibi gazlardır.
Havadakiyanıcı gaz konsantrasyonu da oldukça önemlidir
KAPALI ALANLARDA KAYNAK YAPILMASI;
 Kaynak yapan kişinin çalışma koşullarını iyileştirilmesi için bazı önlemler alınmalıdır. Kaynak sırasında çalışma ortam havasına yayılan çeşitli kirlilikler ve toksik gazların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerden korunmak için çeşitli yöntemler uygulanabilir. Örneğin iyi bir genel havalandırma, lokal havalandırma çeşitli tip solunum koruyucu maskeler. Doğru ve uygun çalışma pozisyonu ile uygun örtücü gaz (helyum, argon, karbon dioksit) kullanımı sayılabilir. Bu önlemler, kaynağında içerde veya dışarıda yapılmasına, kaynak yapılan parçanın büyüklüğüne vs. bağlı olarak değişkenlik gösterir.
KAPALI ALANLARDA KAYNAK YAPARKEN ALINACAK ÖNLEMLER
•Tüm kapı ve pencereleri açarak ve ayrıca, bunların kapanmalarını önleyecek önlem alınmalıdır.
•İçerideki hava, oksijenin yetip yetmeyeceğini anlamak bakımından düzenli olarak test edilmelidir. İçeri de çalışan kaynakçı, ortama yayılan, örneğin Argon gazı nedeni ile oksijensiz kalarak boğulabilir.
•Tüm havalandırma deliklerinin tıkalı olmadığından ve vanaların sızdırma yapmadığından emin olunmalıdır ve yeterince havalandırma sağlanmalıdır
KAPALI ALANDA Güvenli şekilde İş Yapmanın Kuralları
•Sözlü veya Yazılı talimat al,
•Alınan talimat doğrultusunda gerekli İş Görev formlarını doldur,
•Yapılacak işin niteliğine göre ekip oluştur,
Gerekli araç-gereç
-taşıt ve kişisel koruyucu donanımları temin et,
•Ekibi ve malzemeyi iş yapılacak yere naklet,
•İşin yapılması için insan ve çevre sağlığı ile ilgili önlem al,
•Yapılacak işi planla, tehlike kaynaklarını tesbit et,
•Kapalı alan girmeden kapalı alandaki oksijen yeterliliğini tesbit et ve tehlikeli gazları ölçmeye çalış,
•Mevcut kişisel koruyucu ile işin yapılmasını planla ve eksiklerini tesbit et,
•Çalışma ortamını tekrar kontrol et,
•İşi güvenli bir şekilde yap,
•Yapılan işin doğruluğunu kontrol et,
•Çalışma için getirilen malzemelerin dikkatli bir şekilde toplanması ve çalışılan yerin temizliğini yap,
•Görevin tamamlandığına ait formları doldur ve sorumluya bilgi ver.

Reklamlar