İş Sağlığı ve Güvenliğinde Korunma Yöntemleri

iş-sağlığı-ve-güvenliğinde-korunma-yöntemleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Korunma Yöntemleri 3 ana başlıkta yer almaktadır.

*Kaynağında korunma uygulamaları

-Bertaraf etmek, İkame etme maine koruyucuları, teknik tedbirler.

Örnek: toz yayılımının önlenmesi.

*Ortam yönelik koruma uygulamaları

-Tecrit, havalandırma, aydınlatma v.s.

Korunma Politikaları
*Tehlikeli durum ve davranışlar
*Kaynağında Korunma uygulamaları
oBertaraf etme
oİkame etme
oMakine koruyucuları
oTeknik tedbirler
*Ortama Yönelik Koruma Uygulamaları
oTecrit
oHavalandırma
oOrganizasyonel düzenlemeler
*Kişiye Yönelik Koruma Uygulamaları
İş sağlığı ve Güvenliğinde Korunma yöntemleri
Hiyerarşisi
1.Tehlike kaynağında önlenir.
2.Tehlike kaynağında azaltılır.
3.Kişi tehlikeden uzaklaştırılır.
4.Tehlike kapalı ortama alınır.
5.İşçinin maruziyeti azaltılır.
6.Güvenli Çalışma Sistemleri/Ruhsatları.
7.Kişisel korunma donanımı (KKD).
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Korunma Yöntemleri
•İşyerinde çalışanların sağlık ve güvenlik riskl
erinden korunmasında en etkin yöntem; riskin kaynağında
kontrol altına alınmasıdır.
•Mümkün olmadığı hallerde ortama yönelik farklı yöntemler devreye girecektir.
•Ancak bütün bu yöntemlerin etkili olmadığı hallerde en son korunma yöntemi olarak kişisel koruyucu
donanımların kullanımı önerilmelidir.
•Önlemek, korumak her zaman daha kolay ve ucuz olmuştur. Koruyucu sağlık hizmetleri ile koruyucu iş
sağlığı ve güvenliği hizmetleri iç içe kavramlar olup konu ile ilgili uluslararası kuruluşların da ortak kararlar aldığı alanlardır
ÖNLEME ;
Bir şeyin olmasına veya yapılmasına engel olmak, ortaya çıkan veya çıkacağı düşünülen bir tehlikeyi
durdurmak veya önüne geçmektir.
KORUMA ;
Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden, tehlikeden veya zor bir durumdan uzak tutm
ak, muhafaza etmek, Güçlü bir kimse veya kuruluşun, güçsüz birini veya bir şeyi desteklemesi, himaye etmesi,
Tehlikeye karşı denetimi altında bulundurmak, savunmak, müdafaa etmek,
Tehlikeli, zararlı durumları önlemek, Bir şeyineskimesini, yıpranmasını önlemek için gereken özen göstermek,
Süregelen bir durumun deği şikliğe uğramasını önlemektir.
Korunma Politikası
•ILO’nun, İşyerlerinde sağlık ve güvenlik koşulları ile ilgili ulusal ve işyeri düzeyinde korunma politikalarının
oluşturulmasını öngören 155 Sayılı Sözleşmesi TBMM tarafından onaylanmış olup 16 Mart 2004 tarih ve
25404 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
•“155 Sayılı Sözleşme” korunma politikalarına ilişkin olarak hükümleri ortaya koymaktadır.
Reklamlar