Atık Yağların İşletme İçerisinde Geçici Depolanması;

Farklı kategorilerdeki atık yağlar ayrı kaplarda toplanmalı, bu atık yağlar
birbirleriyle ve farklı atıklarla karıştırılmamalıdır.

Reklamlar

ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

Atık yağlar ile bu yağların
işlenmesi sonucu oluşan
atıkların çevreye zarar
verecek şekilde
depolanması,
taşınması, doğrudan
veya dolaylı bir biçimde
alıcı ortamlara verilmesi
ve mevcut düzenlemeler
haricinde yakılması
yasaktır

HAFRİYAT VE İNŞAAT ATIKLARININ YÖNETİMİ

İşletmelerde inşaat ve yıkım işleri sırasında oluşan hafriyat ve inşaat atıkları geri dönüştürülebilir nitelikte olduğu için diğer atıklardan ayrı biriktirilmeli ve geri dönüşüm işlemine tabi tutulmalıdır.  Hafriyat ve inşaat atıklarının öncelikle dolgu… Okumaya devam et

Belediyeler İle Sözleşme Yapma Yöntemini Tercih Edenler;

Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı
olarak alıcı ortama verilmesi ve düzenli depolama sahalarında depolanarak
bertarafı yasaktır.

AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİ

Pek çok durumda hangi atıkların ambalaj atığı olduğu, hangilerinin olmadığı konusunda çelişkiler oluşmaktadır. Bu durumlarda aşağıdaki tablo dikkate alınabilir:

Atıkların İşletme İçerisinde Geçici Depolanması:

Geçici atık depo sahasında gerekli tanımlama, uyarı ve güvenlik işaretleri
bulunmalıdır ve bu işaretler temiz, okunaklı ve görülebilir olmalıdır.

Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin Desteklenmesi

Bilgi Verme Yükümlülüğü

Her türlü mal üretimi yapan işletmeler her beş yılda bir, son üç yıla ait yıllık toplam enerji tüketim değerlerini, yönetmelikte belirtilen usullere göre hesaplayarak Etüd İşleri Genel Müdürlüğüne gönderir. Etüd İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tespitlere göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü bulunan endüstriyel işletmelerin ve binaların yönetimleri, enerji tüketimine ve enerji yönetimi uygulamalarına ilişkin bilgilerini, Etüd İşleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yayınlanan formata uygun olarak, her yıl Mart ayı sonuna kadar Etüd İşleri Genel Müdürlüğüne bildirir.

Gürültü Kontrolü

ŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ 61 / 90 61 / 91 2013  İşletmelerde hazırlanan akustik rapordaki ölçüm değerleri yönetmelikte verilen sınır değerlerin altında olmalıdır. Eğer ölçülen değerler sınır değerlerin üzerinde ise, gürültü kontrol önlemleri alınmalıdır.

SANAYİ TESİSLERİNDE ENERJİ YÖNETİMİ

 Kamu kesimi dışında kalan ve yıllık toplam enerji tüketimleri Ellibin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde, enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, enerji yönetim birimi kurulur.

 Organizasyonlarında toplam kalite çalışmalarından sorumlu olan ve bünyesinde enerji yöneticisinin de görev aldığı kalite yönetim birimi bulunan endüstriyel işletmeler bu birimlerini enerji yönetim birimi olarak da görevlendirebilir.

Görevlendirilen enerji yöneticilerinin kimlik, özgeçmiş, adres ve iletişim bilgileri ilgili resmi merciye bildirilir. Enerji Yönetimi Kapsamında Yürütülmesi Gereken Faaliyetler

 Enerji yönetimi konusunda hedef ve öncelikleri tanımlayan bir enerji politikasının oluşturulması; enerji yöneticisinin veya enerji yönetim biriminin hiyerarşik yapı içindeki yerinin, görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanması; bunları yazılı kurallar halinde yayımlamak suretiyle tüm çalışanların ve enerji yönetimi faaliyetleri ile ilgili kişilerin bunlardan haberdar edilmesi,

 Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine, gereksiz ve bilinçsiz kullanımın önlenmesine yönelik önlemlerin ve prosedürlerin belirlenmesi, tanıtımının yapılması ve çalışanların bilgi ve bilinç düzeyini artırıcı eğitim programları düzenlenmesi,

Çevre İzinleri ve Lisanslar

• Çevre İzin ve Lisans başvuruları sanayi tesisleri adına çevre görevlisi veya çevre danışmanlık firması olarak yeterlik almış kuruluşlar ve kişiler tarafından yapılmaktadır. Başvurular elektronik ortamda başvuruyu inceleyecek mercilere iletilmektedir. Bu merciler; çevreyi kirletici etkisi yüksek olan tesisler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevreyi kirletici etkisi olan diğer tesisler için ise İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleridir.

• Mevcut işletmeler, “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmeden önce ilgili mevzuat kapsamında ayrı
ayrı almış oldukları izin veya lisanslarından, yönetmelik yürürlüğe girdikten
sonra geçerliliği ilk bitecek olanın süre bitiş tarihinden en az otuz gün önce bu
yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda
bulunmalıdır.

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMA

Kimyasal maddeleri ithal eden işletmeler, ithal ettikleri kimyasalların Güvenlik Bilgi Formunu, üreticisinden temin etmelidirler.  Kimyasal maddeleri kullanan işletmeler ise Güvenlik Bilgi Formlarını, tehlikeli kimyasalın ilk teslimatı sırasında veya mümkünse teslimat öncesi, ikinci veya takip eden teslimatlarında üreticiden ya da ithalatçıdan ücretsiz olarak Türkçe yazılı metin halinde veya elektronik ortamda almalıdır.  İşletmeler, kimyasal maddelerin depolama ve taşıma koşullarını, olası bir yangında söndürme yöntemlerini, ürünle çalışma sırasında kullanacağı kişisel koruyucu malzemeleri, maruziyet sırasında uygulayacağı ilkyardım yöntemlerini belirtilen şekilde uygulamalıdır. Bu konularda çalışanların bilinçli olması sağlanmalıdır.

Su Kirliliği

Yeni yeni kurulmaya başlanan arıtma tesisleri, lağım ve sanayi atık sularını hem kimyasal hem de biyolojik olarak temizlemektedir. Böylece hem sulama suyu gibi yeniden kullanılabilir su kazanılmakta hem de denizlerin kirlenmesi önlenmektedir. Bu nedenle sanayileşme mutlaka iş yerleri planlanırken arıtma tesisleri ile birlikte düşünülmelidir.

Ses Kirliliği

Ülkemizde, insanları gürültünün zararlı etkilerinden korumak için gerekli önlemleri içeren ve çevre yasasına göre hazırlanmış olan “Gürültü kontrol yönetmeliği” uygulanmaktadır. Ancak yönetmeliğin hedeflerine ulaşabilmesi için insanların bu konuda eğitilmeleri ve bilinçlendirilmeleri gerekir.
Ses kirliliğinin saptanmasında ses şiddetini ölçmek için birim olarak desibel (dB) kullanılır. İnsan için 35–65 dB sesler normaldir. 65–90 dB sesler, sürekli işitildiğinde zarar verebilecek kadar risklidir. 90 dB’in üzerindeki sesler tehlikelidir.

HAVA KİRLİLİĞİ

Aşırı artan CO2, atmosferin üst katmanlarında birikerek ısının, atmosfer dışına çıkmasını engeller. Böylece yeryüzü giderek daha fazla ısınır. Bu da buzulların eriyerek denizlerin yükselmesine kıyıların sularla kaplanmasına neden olabilecektir. “Sera etkisi” denilen bu olay sonucu denizlerin 16 metre kadar yükselebileceği tahmin edilmektedir.
Freon, kloroflorokarbon (CFC) gibi gazların etkisiyle ozon tabakası incelmektedir. Bunun sonunda güneşin zararlı ışınları yeryüzüne ulaşarak cilt kanseri gibi hastalıklara ve ölümlere neden olmaktadır. Sonuçta, biyosferin canlı kitlesini yok etme tehlikesi vardır.
Büyük yangınlar da önemli ölçüde hava kirliliği yaratır. Örneğin; orman yangınları, körfez savaşında olduğu gibi petrol yangınları vb.

Katı Atık Dönüştürme İşlemi Nasıl? Yapılır

Katı Atık Dönüştürme İşlemi Nasıl? Yapılır
Günümüzde en kötü kokulardan biri de sanırım çöplerin etrafa yaydığı o pis kokudur. Özellikle yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte bu koku daha da fazlalaşır. Herkesin evinin önünde veya oturduğu sokakta bir çöp bidonu vardır . Bidonlardaki bu çöpler her akşam düzenli olarak belediyelerin çöp arabaları ile toplanır. Hiç düşündünüz mü bu toplanan çöpler nereye götürülüyor, nasıl yok ediliyor veya nasıl değerlendiriliyor?

Son zamanlarda bazı şehirlerde, toplanan çöplerden yararlanmak için bir takım projeler geliştiriliyor. Bunlardan bir tanesi de Katı Atık Dönüştürme Projesi. Bu yazımda piroliz (ilerde anlatacağım ne olduğunu) işlemi ile katı atık dönüşümü nasıl yapılır onu anlatacağım. Belki de ilk kez çöplerinde bir işe yaradığını ve ekonomiye nasıl katkıda bulunduğunu bu yazı sayesinde öğreneceksiniz.

ÇÖPÜN TOPLANMASI

En az 5000 yıldan bu yana lağım suları için kanalizasyon sistemleri vardı. Fakat artıkların ya da katı çöplerin yok edilmesiyle ilgili sistemler henüz geliştirilmemişti. Örneğin İlkel topluluklar, ürettikleri çöp yığınları dayanılmayacak ölçüye ulaştığında, sorunu başka bir yere göç etmekte bulurlarmış. Zamanla kentlerin büyümesi, günlük yaşamda üretilen çöpün yok edilmesine ilişkin sorunları daha da arttırmıştır.

Çöpler ortaya 3 sorun çıkarır.

– Toplama

– Depolanma

– Yok edilme

Birçok kişi için çöpçü, çöp sorununun son noktasını temsil eder. Özel olarak yapılan ilk çöp toplama aracı 1922 yılında ortaya çıkmıştır. Şimdiki çöp toplama araçları, 2 yandan yüklenebilmekte; sıkıştırma, üst üste bindirme türünden değişik hidrolik özellikler taşımaktadır.

Çevre korumacıların çöp konusuna ağırlık vermesi; halkıda evlerde alınan çöplerin yok ediliş biçimiyle ilgilenmesine sebep olmuştur. Aynı zamanda yerel yönetimlerde çöplerin atılabileceği arazi bulmak

Evsel Katı Atıkların Ayrıştırılarak Toplanması

Bazı ülkelerde kamu tarafındın finanse edilen projelerin çevresel etki değerlendirme sürecinden geçmeleri bir zorunluluk haline getirilmiştir.

Özellikle kentsel gelişme ve planlama süreçleri yapılacak hataların geri dönülmesi çok zor ya da bazen imkansız olabilmeleri niteliğinden dolayı, çevresel etki değerlendirme süzgecinden geçirilmelidirler.

Çevresel etki değerlendirme çalışmaları, bir girişimin mekana ve o mekandaki yerleşmelere etkisini çok boyutlu olarak degerlendirmeyi amaçladığından, çeşitli disiplinlerden, durum tespiti, projeksiyon, alternatif geliştirme ve çözüm önerme gibi bir çok ihtiyaca cevap verebilecek donanımlı insan gücü gerektirmektedir. Çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarının bir diğer ihtiyacı da “bilgi”dir.

Türkiye’de ilk kez 1983 tarihli çevre kanununun 10. maddesinde çevresel etki değerlendirmesinden sözedilmiştir. Buna göre;

“Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetler sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum kuruluş ve işletmeler bir çevresel etki değerlendirme raporu hazırlarlar. Bu raporda çevreye yapılabilecek tüm etkiler gözününde bulundurularak, çevre kirlenmesine sebep olabilecek atık ve artıkların ne şekilde zararsız hale getirilebileceği ve bu hususta alınabilecek önlemler belirtilir. ÇED raporunun hangi tip rojelerde isteneceği, ihtiva edeceği hususlar ve hangi makamlarca onaylanacağına dair esaslar yönetmelikle belirlenir.” (İlgili yönetmeliğin çıkması ancak 1993 yılı Şubat ayında gerçekleşebilmiştir.)

1. 2.3 Atık Değerlendirme İşini Yürütecek İnsan Kaynağının Belirlenmesi

Karbon Telafisi

Karbon Ayak İzi DEFRA’nın ‘En İyi Ölçüm Uygulama Yöntemleri’ ni Onaylıyor mu ?

Karbon Ayak İzi karbon telafisi ölçümünde en iyi yöntemleri belirleyen DEFRA (İngiltere Çevre, Tarım ve Gıda Bakanlığı)’nın bu girişimini çok yerinde bulmaktadır. 2007 sonuna kadar uygulamaya konması beklenen bu yöntem şu günlerde yeniden gözden geçiriliyor. Yöntem henüz duyurulmadığından şu sıralar DEFRA’nın onayladığı bir telafi ölçer yoktur. Biz yinede DEFRA’nın en iyi ölçüm yöntemleri danışma programına katılımcı olmaktan memnuniyet duyuyoruz ve yöntem uygulamaya geçer geçmez onay isteyeceğiz.

Karbon Ayak İzinizi En Aza İndirin

Et tüketimini azaltın.
Eğer musluk suyunu içmek güvenli ise şişelenmiş su satın almayın (özellikle uzak yerlerden getirilmişse).
Kendi bölgenizde yetişen meyve ve sebzeleri tercih edin ve mümkünse kendi meyve ve sebzelerinizi kendiniz yetiştirin.
Mevsimi dışında taze meyve ve sebze satın almayın; bunlar uzak yerlerden getirilmiş olabilir.
Kendi bölgenize yakın yerlerde yapılmış ürünleri tercih edin (uzak yerlerde yapılmış ürünlerden uzak durun).
Organik ürünleri satın alın.
Aşırı ambalajlanmış ürünleri satın almayın.
Mümkün olduğunda geri dönüşüm yapın.
Boş zamanlarınızda yaptığınız etkinlikler hakkında dikkatli olun. Şu etkinliklerden hangisi karbon emisyonlarında artışa neden olur? Sauna, sağlık klübu, restoranlar ve barlar, go-kart, vb.

Karbon Ayak İzi Nedir?

Bir şeyler satın aldığınız zaman, bu ürünlerin nerelerde üretildiğini ve üretimde hangi maddelerin kullanıldığını göz önüne alın. İmalat ya da nakliyesinde yüksek emisyona sahip olan ürünlerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Sözgelimi:

Şişe suyu
Çoğu Avrupa ve Kuzey Amerika ülkesinde musluk suyunu kullanma konusunda herhangi bir sakınma olmamasına rağmen insanlar şişe suyu alma konusunda ısrar etmektedir. Eğer şişe üzerinde volkanik kaynaklardan geldiği konusunda bir ibare varsa uzak bir yerden ithal edildiğinden emin olabilirsiniz. Suyun nakliyesinin karbon Ayak izini hayal edin. Bir de buna şişeleme ve/veya geridönüşümden kaynaklanan emisyonları ekleyin.
Uzak mesafelerden gelen yiyecek ve içecekler

Rüzgar Santralleri ve Ekosistem

Kuş Göç Yollarında RES’ler
 Penascal Rüzgar Santralinde, kuş geçişleri sırasında, ölüm vakalarını önlemek
amacı ile radar sistemi kurulmuştur. Bu radar sistemi sadece kuşları değil,
yarasa gibi diğer uçucuları da yatay ve dikey düzlemlerde gözlemlemektedir.
 Tehlike anlarında Rüzgar Santrali, Radar yardımı ile kısmen veya
tamamen dudurulmaktadırlar.

Tanımlar İSG Risk ve Kazalar

Tehlikeli madde: Ek I, Bölüm 1, Kolon 1’de listelenen veya Ek I, Bölüm 2, Kolon 1’de listelenen bir kategori içerisindeki hammadde, ürün, yan ürün, artık veya ara madde olarak mevcut olan veya bir kaza sırasında oluşması beklenen bir maddeyi, karışımı veya müstahzarı,

Tesis: Tehlikeli maddelerin üretildiği, kullanıldığı, işlendiği veya depolandığı bir kuruluş içerisindeki teknik birimi ve bu birimin işleyişi için gerekli olan teçhizat, yapılar, boru tesisatı, iş ekipmanları ile birime hizmet eden demiryolu rampa hatlarını, tersaneleri ve doldurma – boşaltma rıhtımlarını, platformlarını, şamandıra sistemlerini, yüzen veya sabit dalgakıranları, ambarları veya benzer yapıları,

Periyodik Sağlık Muayeneleri – İşçi Sağlık Taramaları (Tetkikleri) ve Kontrolleri

1.SAĞLIK RAPORLARI (Sanayi İşyerlerinde çalışanlar için Ağır ve tehlikeli işler Mevzuatına Uygun Sağlık raporu, İşe giriş ve periyodik sağlık raporları) Uzman hekimlerimiz tarafından ayrıntılı tetkikler sonucu verilmektedir. Yılda 1 kez sağlık muayenelerinin gerçekleştirilip raporların yenilenmesi gerekmektedir.
4857 sayılı İş Kanunu’na göre yeni işe başlayan her çalışan mutlaka işe giriş muayenesi olmalıdır. İş ortamında oluşabilecek meslek hastalıklarının gelişimini izlemek için bu muayenenin yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde gelişen mesleki rahatsızlıkların sebebi belirlenemeyecektir. Bu kapsamda yapılacak işin niteliğine göre belirli riskler tesbit edilir ve işyeri hekiminin isteyeceği tetkiklerle birlikte işe giriş muayenesi yapılmalıdır. Ne iş yapacağı belirtilerek bu işi yapabilecek sağlık durumuna sahip olduğu raporda belirtilir.

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALAR

Özellikle 20. yüzyıl başlarından itibaren tehlikeli maddelerin artan üretimi, kullanımı ve depolanması yüzünden büyük endüstriyel kaza olasılığı büyük oranlarda artmıştır. Dolayısıyla da tüm halkın, çalışan kesimin ve çevrenin korunması gereği doğmuş, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi için sistematik yaklaşım ihtiyacı belirmiştir. Üç Mil Adası’ndaki ve Çernobil’ deki nükleer kazalardan sonra otoriteler nükleer tesislerin güvenli işletilmesi için birçok çalışmalar yürütmüştür. Ancak klasik endüstriye ilişkin risk değerlendirme çalışmalarının hızla başlamasında İtalya Sevesso’daki büyük endüstriyel kaza dönüm noktası olmuştur.

Katı Atık (Cop) Depo Yerlerinin Seçimi ve İnşaasındaki Bazı Ana Hususlar

Ulaşım ve meskun mahal durumu: Deponi sabasına ulaştırılacak katı atıkları; optimal uzaklıklara çevreyi etkilemeyecek şekilde uygun yol ve güzergahlardan özel araçlarla taşınmalıdır. Bunun ula- şım ekonomisi açısından önemi vardır. Deponi alanlarının meskun mahallelere olan uzaklığı bîr kilometreden daha az olmamalı, deponi yerleri kötü manzara etkisi yaratmayacak noktalarda bulunmalı ve görüntü kirliliğine yol açılmamahdır. Örneğin Mamak (Ankara) eski çöp depolama alanına 1960-1979 yıllan arasında çöp dökülmüş olup bugün üzerinde yoğun bir gecekondulaşma mevcuttur (Şengüler, 1994), Çevresel olumsuzlukların yaşanmaması için çöp depolama alanı se- çimlerinde şehircililik açısından da çok iyi planlama gerekmektedir.

ATIK YÖNETİMİ

Atığın Tanımlanması: Tesiste ortaya çıkan tüm atıklar ilk önce tanımlanmalı ve kaynakları belirlenmelidir. İlk olarak belediye tarafından alınan evsel nitelikli katı atıklar, ambalaj atıkları ve endüstriyel nitelikli atıklar (tehlikeli atıklar, atık yağlar, kontamine (herhangi bir tehlikeli atık/atık yağ bulaşmış) ambalaj atıkları belirlenmelidir. Bunların oluşum sıklığı ve miktarları tespit edilmelidir. Bu atıkların hangi mevzuata tabi olduğu, nasıl toplanması, taşınması, geçici depolanması gerektiği, maksimum depolama süresi gibi hususlar belirlenmelidir.

DEPOLAMA SAHALARINDA SIZDIRMAZ KİL TABAKALARIN UYGULANMASI

Doğal Kilden Taban Örtüleri.Bu örtü tabakalarının kalınlığı genelde 10-25 cm, geçirgenliği ise 1.10-5 ile 1.10-9 m/s arasında değişir. Killi toprakların geçirgenliğini etkileyen belli başlı faktörler nem içeriği, sıkıştırma yöntemi ve sıkıştırma enerjisi, kilin topak büyüklüğü ve toprak tabakaları arasındaki bağın derecesidir. Kile su eklendiğinde malzemenin yoğunluğu artar ve geçirgenliği genel olarak azalır. Bu işlem nem içeriği optimum düzeye erişene, yani toprak yoğunluğu maksimum düzeyde olana kadar devam eder. En düşük killi toprak geçirgenliği, toprağın nem içeriği optimum su içeriğinin % 0- 5 fazlasına ulaştığında elde edilir. Killi topraklarda genelde

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Başlıca iç ortam ölçüm konularımız;

İç Gürültü Ölçümü
Gürültü Maruziyet Ölçümü
Titreşim Ölçümü
Titreşim Maruziyet Ölçümü
Aydınlatma Ölçümü
Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı) Ölçümü
Ortamda Gaz Ölçümü
Ortamda Gaz Maruziyet Ölçümü
Ortam Havası Ölçümü
Ortam Havası Maruziyet Ölçümü
Ortamda VOC Ölçümü
Ortamda VOC Maruziyet Ölçümü
Ortamda Partikül Madde Ölçümü
Ortamda Partikül Madde Maruziyet Ölçümü
Ortamda Ağır Metal Ölçümü
Elektromanyetik Alan Ölçümü

Kaldırma Araçlarının Kontrol ve Testleri

FORKLİFT
VİNÇ
LİFT
CARASKAL
YÜK ASANSÖRÜ
MOBİL VİNÇ

Elektrik Tesisatı Topraklama Kontrolü

Yüksek bedeller ödeyerek yapmış olduğunuz hassas elektronik cihaz yatırımlarınızı elektrik kaçaklarının neden olacağı zararlardan koruyabilirsiniz.

Topraklanmış bir sistemde çalışan cihazlarınız sorunsuz çalışacağından daha verimli sonuçlar elde edersiniz.

Nükleer Enerjinin Tarihçesi Yararları ve Zararları

Nükleer Enerji Santrallarının Hayatımızdaki önemi

Nükleer santrallar dünyada kullanılmaya başladığından beri birçok konuda yarar sağlıyor. Günümüzde bir çok ülkede nükleer santral yapımı ve kullanımı engellenmeye çalışılmıştır. Bunun nedeni zamanında oluşan felaketler (Çernobil) ve santralların insan üzerine yaptığı olumsuz etkilerdir. Ama teknolojik ortamlarda yapılan bir nükleer santralın hiçbir olumsuz etkisi bulunmamakla birlikte birçok yararı da vardır. Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, ABD, bazı İskandinav ülkeleri, Bulgaristan, Rusya, Ermenistan ve daha bir çok ülkenin vazgeçilmez enerji kaynağı nükleer enerjidir. Nükleer reaktörler 3 türe ayrılırlar. Araştırma reaktörleri, elektrik üreten güç reaktörler, plütonyum üreten reaktörler. Araştırma reaktörlerinden tıpta ve kimya sanayisinde, izotop gama ışınları ve nötron üretiminde yararlanılır. Bu reaktörlerin güçleri düşürülmüştür ve hiçbir zararları yoktur. Güç reaktörlerini başlıca sorunlarından biri, verimliliktir. Söz konusu reaktörlerde üretilen elektrik enerjisinin kW (kilowatt) saat materyalinin, gelenksel santrallarda üretilenden düşük olması gerekir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ​

Cumhuriyet dönemine geldiğimizde ise 1921 yılında 151 sayılı “Ereğli Havza i Fahmiye Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun “kömür işçilerinin çalışma şartları ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusundaki ilk yasadır.1924 yılında 394 sayılı yasa çalışanlara hafta tatili getirmiştir. 1926 yılında 818 sayılı Borçlar Kanunu İş kazası ve Meslek hastalıkları için düzenlemeler,1930 yılında çıkarılan Belediyeler kanunu ise denetim konusunda hükümler içermektedir.1935 yılında Milli bayram ve genel tatil günleri hakkında kanun yürürlüğe girmiştir.

İşveren Vekillerinin, İş Güvenliği Uzmanlarının, sağlık Güvenlik Birimi”>OSGB’ lerin İş Kazalarından Doğan Hukuki Sorumluluğu

Rücu Davaları Açısından Sorumluluk :
Yaşanan iş kazalarının tazminat davaları dışındaki bir diğer yansıması ise Kurum tarafından
sigortalıya ya da geri kalanlara yapmış olduğu ödemelerin ilgilerden kusuru nispetinde tahsile
ilişkin rücu davalarıdır.
Rücu davasının yasal dayanağı, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu’
nun 21. Maddesidir. Hüküm, “İş Kazası Ve Meslek Hastalığı İle Hastalık Bakımından İşverenin
Ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu” madde başlığını taşımakta olup 1. Fıkrada işverenin, 4.
Fıkrada ise 3. Kişilerin sorumluluğundan bahsedilmektedir.
5510 SK. Md. 21/ 1 uyarınca işverenin sorumluğu; “İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin
kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu
meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan
veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin
sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla
sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde

BİYOLOJİK RİSKLER- BULAŞICI HASTALIKLAR

A. Genel Önlemler:
1. Periyodik taramalarla duyarlı kişi saptanması,
2. Personel eğitimi,
3. Çalışırken uyulacak hareket tarzlarının belirlenmesi,
4. Laboratuar mimari yapılarının işlevlerine uygunluğu,
5. Uygun yalıtım ve dezenfeksiyon önlemleri,
6. Enfeksiyon taraması için epidemiyolojik sistem,
7. Aktif immünizasyon (aşılanma).
B. Duyarlı kişiyi tanıma ve alınması gereken önlemler:
Risk Tanıma Yöntemi Önlem
Hepatit-B Serolojik testler Aşılanma

Bilgilendirme Toplu Tüketim Yerlerinde Iyi Hijyen Uygulamaları Rehberi

Güvenilir Gıda: Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü
zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütününü,
Gıda Toplu Tüketim Yeri: Gıda maddelerinin tekniğine uygun şekilde işlendiği,
üretildiği ve aynı mekânda tüketime sunulduğu yerleri,
Gıda kontrolörü/Gıda denetçisi: Gıda kontrol ve gıda denetim iş ve işlemlerini
yerine getirmek üzere ilgili konuda asgari lisans düzeyinde eğitim
almış, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından eğitim verilerek yetkilendirilmiş
olan kişileri,
HACCP: Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları olarak tanımlanan, güvenilir
gıda için önemli olan tehlikeleri tanımlayan, değerlendiren ve kontrol
eden sistemi,
Ham madde: Gıdaların üretiminde kullanılan birincil üretimden elde edilen
ürün, yarı mamul veya mamul maddeleri elde etmek için kullanılan maddelerden
her birini,
Hijyen: Tehlikelerin kontrolü ve amaçlanan kullanımını hesaba katarak, bir
gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanması için gerekli
önlemler ve koşulları,
Kalıntı: Gıdada, tarım ürünlerinde veya bitkilerde, toprakta, suda veya diğer
çevresel bileşenlerde, kullanımına izin verilen bir kimyasal üründeki aktif
bileşenlerin ve/veya türevleriyle birlikte parçalanma ürünleri, metabolitleri ve
kalıntıları,

Bilgilendirme Iş Kazası Sonrası Neler Yapılmalı, Nelere Dikkat Edilmeli ?

İş kazası sonrasında işçi işverene karşı ne yapabilir ?
İşçinin iş mahkemelerine başvurarak maddi ve manevi tazminat davası açması en uygun yoldur.

(Emek Çalışmaları Merkezi’nin hazırladığı “Çalışma Yaşamında Haklarımız” broşüründen kısaltılarak alınmıştır.)

Kapali Alanlarda Boya Yapilmasi Talimati

•Bez parçası ve yabancı maddeler yere atılmayacaktır.
•Boyalı ellerle yemek yenilmeyecektir.
•Boya yapılan bölgede gerekli uyarılar yapılacaktır. Boya yapılan tankın önüne “tankta boya vardır sıcak çalışma yapmayın” yazısı asılmalıdır.
•Boya işlemi bitiminde bölge temizlenecektir.
•Kapalı alanlarda hava beslemeli maske kullanılacak, açık havada yapılan boya işleminde ise tam kapalı ya da yarı kapalı yüz maskesi kullanılacaktır.
•Tank veya kapalı alanlara girmeden önce içerdeki havanın solunuma elverişli olduğundan emin olunacaktır.
•Boş boya tenekeleri sahada biriktirilmeyecek, hiç bir amaçla kullanılmayacak ve tehlikeli atık depo alanında ilgili yerde depolanması için ilgili noktalarda geçici olarak depolanacaktır.

Kazı İşlerinde İş Güvenliği

Kazı alanlarına insan ve araç düşmesi

Kazı alanına insanların düşmesini önlemek için tedbirler alınmalıdır. Eğer hendek 2 m ya da daha derin ise, parmaklık ve eteklik gibi dayanıklı bariyerler temin edilmelidir.​
Mümkün olduğu halleder araçlar kazı alanlarından uzak tutulmalıdır. Gerekli olan yerlerde parlak boyanmış kirişler, bantlar ya da bariyerler kullanılmalıdır.​
Araçların kazı alanlarının içine malzeme boşaltması gerektiği hallerde, aracın kazı içerisine girmesini önlemek için durdurma blokları kullanılmalıdır. Kazı alanlarının kenarlarında fazladan desteğe ihtiyaç olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.​

Motorlu Arabalarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri

– MOTORLU ARABALARDA YÜKLER:
Görevli olmayanların motorlu arabalar ve römorklar üzerine çıkmaları,operatörler tarafından önlenecek ve bunlar,üzerinde açıkça gösterilmiş bulunan en ağır yükten fazla yüklenmeyecek ve yükler, arabanın gabarisi dışına taşırılmayacak ve sağlam bir şekilde bağlanacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:460)

İŞYERLERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ

2.3. İşyerinde şiddet

1) İşyerinde şiddet, saldırı, fiili taciz, tehdit, eşyaya zarar verme gibi suç oluşturan davranışlardan oluşmaktadır.

2) İşyerinde psikolojik taciz davranışları ise fiziksel olmayıp çoğunlukla psikolojik olarak gerçekleşmektedir.

2.4. İşyerinde kabalık

EVİMİZDEKİ TEHLİKELİ ATIKLAR

Tehlikeli Atıkları Güvenli Olarak
Nasıl Bertaraf Edebiliriz?

Evsel tehlikeli ürüne ihtiyaç yoksa ve kimseye de verilmiyorsa güvenli
bir şekilde bertarafının sağlanması gerekir. Atıkların belediyelerin
belirleyeceği program kapsamında toplanması ve bertaraf edilmesi
gerekmektedir. Evimizden kaynaklanan tehlikeli atıkların toplanması
konusunda belediyenize başvurunuz.

Her yıl tonlarca tehlikeli atığı evsel atıklarla beraber çöpe atmakta ve
bunun sonucu yeraltı suyu kirliliği oluşmasına neden olmaktayız.

Toprak Kirliliği Kontrolü

YÖNETMELİK

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Limanlarda Gemi Kaynaklı Hava Kirliliği Sorunu

Deniz yakıtlarının kullanımı 1985 yılından itibaren artmaya başlamış ve son 25 yılda 2 katına çıkmıştır.1975-2010 yılları arasındaki deniz taşımacılığı yakıt harcama miktarları ve artış trendi Şekil 1’de olduğu gibidir. Artık açıkça bilinmektedir ki, deniz taşımacılığı özellikle kıyı bölgelerinde olmak üzere hava kirliliğine önemli ölçüde katkı yapmaktadır.
Uzak yol gemileri yaklaşık olarak yılda aşağıdaki miktarda yayma yapmaktadır:

• 1,2 – 1,6 milyon ton Partikül madde PM 10
• 4,7 – 6,5 milyon ton sülfür oksit
• 5 – 6,9 milyon ton nitrojen oksit

ÇEVRE HUKUKU’NDA ADLİ VE İDARİ NİTELİKTE CEZALAR

Çevre kirliliğinin tespiti ile ilgi analiz veya ölçüm sonucu, fotoğraf, kamera görüntüsü, tutanak vb. deliller Savcılığa intikal ettirilmektedir. Cumhuriyet Savcısı yaptığı değerlendirme sonucu, kamu davası açılması istemli olarak dosyayı Sulh Ceza Mahkemeleri’ne göndermekte veya Kamu Adına Takibata Mahal Olmadığına karar vererek Müştekiye (ihbar edene) bilgi vermektedir. Kamu Adına Takibata Mahal Olmadığına Dair Karar ise genellikle Valilikler tarafından Ağır Ceza Mahkemeleri nezdinde temyiz edilmektedir.

ATIK YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN GENEL SORUNLAR

Atık bertaraf/geri kazanım tesislerinin yetersiz sayıda ve kapasitededir.
Ortaya çıkan atıkların (özellikle tehlikeli atıkların) bertaraf edileceği yada geri kazanılacağı tesisler ülkemizde yeni yeni kurulmaya başlamıştır. Tüm tehlikeli atıkların bertaraf edilebildiği tek bir tesis (İZAYDAŞ) bulunmaktadır.

PCB’LERİN KİMYASAL YAPISI

PCB’leri elinde bulunduranların yükümlülükleri

– Bakanlığa bildirimde bulunmak ve Bakanlıktan envanter kayıt numarası almak,
– Arındırma ve/veya bertaraf işleminden sonra envanter bilgilerindeki değişiklikleri Bakanlığa bildirmek,
– PCB analizlerini yaptırmak,
– Etiketleme yapmak veya yaptırmak
– Geçici depolama alanlarında gerekli hususları uygulamak,
– Uygun olarak taşıma yapmak,
– Tehlikelere karşı PCB’li ortamlarda gerekli önlemleri almak,
– Arındırma ve/veya bertaraf işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

Kazanların Periyodik Kontrolü

zanların Periyodik Kontrolü Teknik Emniyet Periyodik Kontroller 4857 sayılı iş kanununa dayanılarak çıkarılan, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün; 207, 208, 209, 223, 227 ve 244. maddeleri basınçlı kapların yılda bir kez, 378.… Okumaya devam et

Aydınlatma Ölçümleri

Fabrikalarda ve işletmelerde periyodik olarak ışık şiddeti ölçülmesi; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 18. maddesinin yanı sıra, ISO 8995’e göre değerlendirilerek aydınlatmada eksik görülen yerlerde, sağlıklı bir iş ortamı oluşturulması sağlanır.

LPG İstasyonlarında Önlemler

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE RAPOR

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince en az yılda bir, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilmiş muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. Sosyal Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz. İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor kesindir.

AB’den yeni maden stratejisi

“Hammadde diplomasisi”
Avrupa Birliği gelecek yıllarda, “hammadde diplomasisi” uygulayarak hammadde teminini güvence altına almak istiyor. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan stratejik belgeye göre, bu amaçla stratejik ortaklıklar kurulacak ve Çin, Rusya, Afrika ülkeleri gibi hammadde rezervlerine sahip ülkelerle çeşitli ticaret anlaşmaları imzalanacak

MADEN ATIKLARI VE TÜRKİYE’DEKİ DURUM

Türkiye’de maden atıklarının yönetimi projesi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Aracı (IPA-1) kapsamında maden atıklarının yönetimi hususunda eşleştirme, tedarik ve teknik yardım bileşenlerini içeren proje başvurusu yapılmış ve 2009 yılı Mart ayında imzalanan finansal anlaşma ile 4.600.000 Avro bütçeli proje hayata geçirilmiştir.