ACİL DURUM EKİPLERİ kaç kişiden oluşur?

  ACİL DURUM EKİPLERİ kaç kişiden oluşur? Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta… Okumaya devam et

KÜMES VE AHIR GÜBRELERİNİN GERİ KAZANILMASI VE BERTARAF EDİLMESİNE YÖNELİK TESİSLER

  KÜMES VE AHIR GÜBRELERİNİN GERİ KAZANILMASI VE BERTARAF EDİLMESİNE YÖNELİK TESİSLER Çevresel Etkiler: Kümes ve Ahır Gübrelerinin Geri Kazanılması ve Bertaraf Edilmesine Yönelik Tesislerin çevreye olabilecek önemli etkileri şöyle sıralanabilir:  Su… Okumaya devam et

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ

  TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM   Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye… Okumaya devam et

Turizmde Çevre Dostu Atıksu Yönetimi

    Turizmde Çevre Dostu Atısu Yönetim Modelinin Oluşturulması Projesi Eğitimi ve Kapanış Toplantısı   Türkiye’de atıksu geri kazanım ve yeniden kullanım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve bu konuda gerekli altyapı ve kapasitenin geliştirilmesi amacıyla… Okumaya devam et

Metal Talaşlar Atık Yönetimi

    Metal Talaşları Atık Yönetimi Hakkında İş ve İşlemler     Metal talaş atıklarının oluştuğu tesislerde etkin atık yönetiminin sağlanmasını teminen uygulamaya esas teşkil edecek teknik hususlar ilgi yazımız ile 81 İl… Okumaya devam et

Ekolojik Etiket Nedir?

    EKO ETİKET Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çeşitli çevre etiketlerinin hazırlanması ve yaygınlaştırılması üzerine, bütün üye ülkeler için geçerli olacak AB çevre etiketi geliştirilmesi çalışmaları başlatılmış; bunun sonucunda Bakanlar Konseyinin 23 Mart… Okumaya devam et

Hava Kirliliğine Karşı Alınabilecek Önlemler

    HAVA KİRLİLİĞİNE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER -Hava kirliliğinin yoğun olduğu büyük illerimizde kaliteli ve temiz linyitin yakılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. -Kentsel ısınmada doğal gazın kullanımının artırılması ve yoğun hava kirliliği yaşanan… Okumaya devam et

Küresel Isınma Türkiye Üzerine Etkileri

    KÜRESEL ISINMANIN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Türkiye karbondioksit salınımında %1.3’lük payla 13. sırada yer alıyor. 1990 yılında atmosfere yıllık olarak 200 milyon ton karbondioksit bırakırken bu salım 2004 yılında yaklaşık 350 milyon… Okumaya devam et

Biyoyakıtlar

  BİYOYAKITLAR Yenilenebilir Enerji Kaynağı Tüm dünyanın küresel ısınmayla mücadele ettiği, aynı zamanda büyüyen enerji ihtiyacını karşılamak için alternatif arayışların hız kazandığı bir dönemde tarımsal potansiyelleri yüksek ülkelerde biyoyakıtlar; biyodizel, biyogaz ve biyoetanol… Okumaya devam et

Doğalgaz

    DOĞALGAZ Doğalgaz günümüzden milyonlarca yıl öncesinde dünyamızda yaşayan canlıların artıklarının yer katmanları arasında basınç ve sıcaklık altında dönüşüme uğramasıyla büyük oranda metan gazından oluşan fosil kaynaklı gaz sınıfında bir yakıttır. Petrol… Okumaya devam et

ARITMA ÇAMURLARI İÇİN HAVASIZ ARITMA SİSTEMLERİ

        ARITMA ÇAMURLARI İÇİN HAVASIZ ARITMA SİSTEMLERİ Havasız çürütme, çamur stabilizasyonunda kullanılan en eski prosestir. Günümüzde atıksu arıtımından çıkan konsantre çamurların stabilizasyonun yanısıra bazı endüstriyel atıksuların arıtımında da kullanılmaktadır. Havasız… Okumaya devam et

Atık Yönetiminde Karşılaşılan Genel Sorunlar

    ATIK YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN GENEL SORUNLAR Henüz ülke genelinde güvenilir bir atık envanteri mevcut değildir. Yani kimin ne kadar hangi atıktan ürettiği ve bu atıkları hangi şartlarda ne kadar ve nasıl geçici… Okumaya devam et

Poliklorlu bifeniller (PCB’ler)

      Poliklorlu bifeniller (PCB’ler), her biri altı karbon atomu içeren iki benzen halkasından oluşan bir molekül olan bifenile bağlı 1 ile 10 klor atomundan oluşan organik bileşiklerdir. Tüm PCB’lerin kimyasal formülü… Okumaya devam et

Elektromanyetik Kirlilik

    ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK Elektromanyetik kirlilik, yaşadığımız alanlarda bulunan elektrik akımı taşıyan kablolar, radyo frekans dalgaları yayan radyo ve televizyon vericileri, cep telefonu baz istasyonları, yüksek gerilim hatları, trafolar, mikrodalga yayan ev aletleri… Okumaya devam et

Gürültü ve İşitmenin Korunması

  GÜRÜLTÜ VE İŞİTMENİN KORUNMASI 10 kişiden birinde işitme kaybı vardır, bu kayıp normal konuşmayı ve anlayabilmeyi etkiler. Aşırı sese maruz kalma işitme kaybının en sık sebebidir. Gürültü gerçekten kulaklarımı etkileyebilir mi? Evet,… Okumaya devam et

GÜRÜLTÜYE HASSAS KULLANIMLAR İÇİN GÜRÜLTÜ KONTROLÜ

      GÜRÜLTÜYE HASSAS KULLANIMLAR İÇİN GÜRÜLTÜ KONTROLÜ Gürültüye hassas kullanımlardaki çevresel gürültü esasları aşağıda belirtilmiştir. a) Mevcut yapılarda; tesisat dairelerinde veya yapı içinde veya dışında herhangi bir yerde bulunan soğutma fanı,… Okumaya devam et

Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Çevre Kirliliği

  Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Çevre Kirliliği Binlerce yıl doğal ortam koşularında, doğayla uyumlu bir biçimde yapılan bitkisel, hayvansal ve tarımsal faaliyetler çevreye zarar vermemiş ve çevre sorunlarına neden olmamıştır. Ancak hızla artan nüfusun… Okumaya devam et

Toprak Kirliliği

  TOPRAK KİRLİLİĞİ Toprak kirliliği; toprağın, insan etkinlikleri sonucu oluşan çeşitli bileşiklere bulaştırılmasını takiben, toprakta yaşayan canlılar ile yetişen ve yetiştirilen bitkilere veya bu bitkilerle beslenen canlılara toksik etkide bulunacak ve zarar verecek… Okumaya devam et

TEMİZ ÜRETİM Nedir?

    TEMİZ ÜRETİM NEDİR ? Hızlı sanayileşme, nüfus artışı, kentleşme ve çevresel bozulma, pekçok endüstriyel girdide dışa bağımlılık, vd. pekçok nedenle, tüketim ve üretimin azaltılması anlamına gelmeyen, yüksek verime sahip üretim teknoloji… Okumaya devam et

Atıklar ve Atık Yönetimi

    ATIKLAR VE ATIK YÖNETİMİ 1 – Nasıl geri dönüşüm yapılır? Her birey ihtiyaçlarını karşılamak üzere her gün birçok farklı ürün satın alır. Alınan bu ürünler çoğu zaman, daha sağlıklı ve korunaklı… Okumaya devam et

SU & ATIK SU VE DENİZ SUYU ANALİZLERİ

  SU & ATIK SU VE DENİZ SUYU ANALİZLERİ   Atık ve Arıtma Çamuru Analizleri Su kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde… Okumaya devam et

ATIK KODLARI LİSTESİ – European Waste Codes (EWC)

    ATIK KODLARI LİSTESİ – European Waste Codes (EWC) 01-Madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar 02-Tarım, bahçıvanlık, su kültürü, ormancılık, avcılık ve balıkçılık, gıda… Okumaya devam et

Deniz Araçlarından Kaynaklanan Kirlilik

DENİZ ARAÇLARINDAN KAYNAKLANAN KİRLİLİK Türkiye, deniz ulaştırması açısından dünyanın en önemli geçiş bölgelerinden biridir. Karadeniz ile Akdeniz arasındaki tek deniz ulaşım yolu İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara deniz vasıtası ile sağlanmaktadır. Boğazlarımızdaki… Okumaya devam et

Radyoaktif Kirliliğin Etkileri Nelerdir?

    Radyoaktif Kirliliğin Etkileri Nelerdir? Radyoaktif kirlilik, çok tehlikeli olmakla birlikte günümüzdeki nükleer senaryolar dahilinde büyük bir endişe konusudur. İnsan eliyle ya da doğal olarak, nükleer reaksiyonlar sonucu oluşan radyoaktif yan ürünlerin… Okumaya devam et

Yönetim Sistemi Danışmanlığı

  YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI Yönetim sistemleri felsefesi, sistemi bir bütün olarak kabul eden ve kaliteyi bu bütünün içindeki her elemanın müşteri odaklı ortak bir fonksiyonu olarak gören bütünsel bir anlayıştır. En genel anlamda,… Okumaya devam et

Yeşil Havaalanı Nedir?

        Yeşil Havaalanı (Green Airport) Projesi     SHGM tarafından, havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye ve insan sağlığına, verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan… Okumaya devam et

Eko Turizm

EKOTURİZM Turizm sektörü bugün dünya çalışanlarının yüzde 8’ine gelir sağlamaktadır. Gelir düzeyi düşük olan ülkelerdeyse çok önemli bir “ihracat” kapısı. Ancak turizm faaliyetlerinin yerel kültürlere ve eko-sistemlere geri dönüşü olmayan olumsuz etkileri diğer… Okumaya devam et

Atık Yönetimi

ATIK YÖNETİMİ Atık: Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü maddedir. Atık Yönetimi: Atığın kaynağında… Okumaya devam et

Yağmur Nedir?

    YAĞMUR NASIL OLUŞUR? Yağış: Suyun bulutlardan sıvı veya katı halde bırakılması olarak tanımlanmaktadır. Havanın sıcaklığına göre yağmur değişik haller almaktadır. Suyun bulutlardan yağmur, sulusepken, kar, yada dolu şeklinde yeryüzüne bırakılmasıdır. Bu… Okumaya devam et

Kalıcı Organik Kirletici Maddeler

    KOKlar   Kalıcı Organik Kirletici Maddeler (KOKlar, POPs), fotolitik, kimyasal ve biyolojik bozunmaya karşı direnç göstermeleri nedeniyle doğaya salındığında çok uzun zaman süreleri boyunca ayrışmadan kalan belirli birtakım fiziksel ve kimyasal… Okumaya devam et

YEŞİL BİNALARIN (ÇEVRECİ BİNA) SERTİFİKALANDIRILMASI

      YEŞİL BİNALARIN (ÇEVRECİ BİNA) SERTİFİKALANDIRILMASI Dünyada son yıllarda çevreci binalara olan ilgi hem tüketicide hemde üreticide artış göstermiştir. Dünyadaki gelişmelere parelel olarak ülkemizde de çevreci yeşil bina projelerinde önemli derecede… Okumaya devam et

Asit Yağmurları ve Etkileri

    ASİT YAĞMURLARI Asitler, suyla hidrojen iyonları üreten hidrojen bileşimleridir. Hidrojen iyonları çözeltiyi asidik özellik kazandırır. Asitler mavi turnusol kağıdına kırmızı renk verir. Gıdaların çoğu asit içerir. Limonda sitrik asit, sirkede ise… Okumaya devam et

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI DALGA ENERJİSİ

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI DALGA ENERJİSİ Güneş ışınları dünyanın ana enerji kaynağıdır. Dünya üzerinde kara ve denizlerin dağılımından dolayı gelen ışınların %70’i denizler tarafından tutulur. Bu sebeple uygun yöntemler kullanılabildiğinde okyanuslar iyi bir enerji… Okumaya devam et

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işverene ne gibi yükümlülükler getiriyor?   Uzun yıllardır üzerinde çalışılan ve gündemi meşgul eden 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; 30 Haziran 2012 tarih ve 28339… Okumaya devam et

OSGB nedir?

Osgb Nedir? OSGB “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi“ İşverenler, iş yerlerinde en az 50 işçi çalıştırılan, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek  üzere  işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulur.  İşyeri sağlık ve güvenlik… Okumaya devam et

Kişisel Koruyucu Donanım Nedir?

KİŞİSEL Koruyucu Donanım Nedir? Kişisel koruyucu donanım kişiyi iş yerlerinde oluşabilecek risklere karşı koruyan ve bu korumayı sağlarken de  başka bir risk oluşturmayacak tüm araç ,gereç ve cihazlara denir. Kişisel koruyucu donanımlar aslında riskleri… Okumaya devam et

ÇEVRE GÖREVLİSİ

ÇEVRE GÖREVLİSİ Çevre Görevlisi adayları öncelikle kimlik, meslek, eğitim ve sertifika bilgilerini sisteme girerek Çevre Görevlisi Eğitimi’ne başvurur. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar Çevre Görevlisi Sınavı’na girer. Sınavı başarıyla geçen adaylar Çevre Görevlisi… Okumaya devam et

Emisyon İzin Başvurusu

  EMİSYON İZİN BAŞVURUSU 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe istinaden, “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik… Okumaya devam et

İç Ortam Hava Kirliliği

  İÇ ORTAM HAVA KİRLİLİĞİ İnsanların yaşadıkları, çalıştıkları, dinlendikleri kısaca bir günlük zaman diliminin yaklaşık %90 ını geçirdikleri ortam ta kapalı yada yarım kapalı mekanlardır. Bulunduğumuz bu mekanların havasını ise yine kendi faaliyetlerimiz… Okumaya devam et

Elekrtonik İmza

ELEKTRONİK İMZA 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Elektronik imza;… Okumaya devam et

ÇEVRE İZNİ e-çevre izinleri

ÇEVRE İZNİ (e-Çevre İzinleri) Çevre İzni – Çevre İzin ve Lisansları (e-Çevre İzinleri), Çevre ve Orman Bakanlığı ’nın görev ve sorumluluğunda bulunan tüm izin ve lisanslar için başvuruların yapılması ve değerlendirilmesi aşamalarını içeren… Okumaya devam et

Atıksu Arıtma Tesisleri ve Enerji Giderleri

    ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Yönetmeliğin Amacı Alıcı ortamın su kalitesinin yükseltilmesi için alıcı ortama deşarj eden atıksu… Okumaya devam et

ÇEVRE DOSTU BEYAZ EŞYALAR

    ÇEVRE DOSTU BEYAZ EŞYALAR Son yıllarda çevre dostu beyaz eşyaya olan talebin artması ile beyaz eşya üreticileride bu yönde çalışmalarını ve ürün yelpazelerini artırdırdılar. Çevre bilinci hızla yayılırken, tüketimin her alanında… Okumaya devam et

Deniz Kirliliği ve Kaynakları

    DENİZ KİRLİLİĞİ VE KAYNAKLARI Deniz kirlenmesi; deniz ekosistemine zarar veren, insan sağlığını bozan, balıkçılık da dahil olmak üzere, denizlerdeki faaliyetleri engelleyen, denizin kullanım kalitesini etkileyen ve değerini azaltan madde veya enerjinin… Okumaya devam et

ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI

  ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI Çevre : Çevre canlıların gelişmesini sağlayan ve onları sürekli olarak etkileri altında bulunduran fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal faktörlerin bütünüdür. Ekosistem: Dünyada mevcut tüm canlı topluluklara ve bunların… Okumaya devam et

Şehirlerde Çim Alanlar ve Su Tüketimi

  ŞEHİRLERDE ÇİM ALANLAR VE SU TÜKETİMİ Çimlerin Genel Durumu Çimler susuz yaşayamazlar. Genellikle yağmur suları çimlerin beslenme ihtiyacını karşılarlar. Ancak yağışların azaldığı ilkbahar sonu ve yaz aylarında çimlerin suya ihtiyaçları artar. Bu… Okumaya devam et

ÇEVRE CEZALARINA İTİRAZ USULLERİ

    İdari Yaptırım Kararlarına İtiraz: İdari Nitelikteki Para Cezalarına itiraz mercii ve süresi 2872 sayılı Çevre Kanununun 25. Maddesinde belirtilmiştir. Söz konusu maddede Çevre Cezalarına karşı, cezanın tebliğ tarihini takiben en geç… Okumaya devam et

KÜRESEL ISINMA TARİHİ

  KÜRESEL ISINMA TARİHİ Günümüz toplunu etkileyen ve ilgisini son 20 yıl içinde çekmeye başlayan ve sürekli artan sera etkisi ve küresel ısınma, yaklaşık 100 yıldır bilinmekte ve bilim adamları tarafından incelenmektedir. Atmosferdeki… Okumaya devam et

ÇEVRECİ OTELLER

    ÇEVRECİ OTELLER Çevreci oteller, yeryüzünü korumak amacıyla otel işletmecilerinin kurumsal programlarında suyu ve enerjiyi depolayan, katı atıkları azaltan ve ekonomik çözümler geliştiren otellerdir. Tüketiciler artık çevreye karşı sorumlu işlerle uğraşmaktan zevk… Okumaya devam et

Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi (MoTAT)

  Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi (MoTAT) Tehlikeli Atık Beyan Sisteminde (TABS) firma veri tabanı olarak Maliye Bakanlığının vergi numarasına göre kayıt ettiği sanayi mükellefleri atık beyanı için kullanılmaktadır. Yine Tehlikeli Atık Beyan… Okumaya devam et