İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

iş-sağlığı-ve-güvenliği-genel-müdürlüğü-görevleri-nelerdir
İSGGM Görevleri;
1.İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak,
2.Ulusal politikaları belirlemek ve bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak,
3.Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
4.Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak ve sonuçlarını izlemek,
5.Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek, ölçüm değerlendirme, teknik kontrol,
eğitim, danışmanlık, uzmanlık ve bunlarıyapan kişi ve kuruluşları inceleyerek
değerlendirmek, yetki vermek
6.Kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının imalatını yapacak kişi ve kuruluşlara yetki vermek, ithal
edilecek kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının standartlara uygunluğunu ve bu hususlarda usul
ve esasları belirlemek

7.İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve
araştırma çalışmalarını planlayıp programlamak ve uygulanmasını sağlamak,
8.Faaliyet konuları ile ilgili yayım ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek,
9.Mesleki eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil
olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli
çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak,
10.İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ve Bölge Laboratuvarlarının çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve
denetlemek
11.İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulmasını sağlamak,
12.İş sağlığı ve güvenliği ile ilgilidüzenlemeleri çağdaş bir temele oturtmak ve günümüz teknolojisine cevap
verecek yeterliliğe ulaştırmak,
13.Özellikle KOBİ’lere yönelik olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında danışmanlık hizmeti vermek,
14.Eğitici, özendirici, yol gösterici faaliyetlerde bulunmak,
15.İşyeri ortam ölçümlerinin, inceleme ve araştırma faaliyetlerinin nicelik ve niteliklerinin artırılması
16.Uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışma alanlarının oluşturulması
17.İş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda veri tabanı oluşturulması amacıyla gelişmiş bir kayıt bildirimsistemi hazırlanması
18.İş kazaları ve meslek hastalıkları vakalarının minimum düzeye indirilmesi
Reklamlar